Miasto Ostrów Mazowiecka

3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j.: Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) - art. 4 pkt 8.

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na Prowadzenie Szaletu Miejskiego w roku 2017.

I. Opis przedmiotu i zakres zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest Prowadzenie Szaletu Miejskiego usytuowanego w parku miejskim (przy ulicy Partyzantów/3 Maja) w Ostrowi Mazowieckiej.
 2. Do obowiązków prowadzącego Szalet Miejski należeć będzie:
  1. zapewnienie dozoru w szalecie,
  2. utrzymanie i konserwacja szaletu: utrzymanie należytego porządku na dojściach do szaletu i czystości wokół szaletu miejskiego, usuwanie liści, śmieci i innych nieczystości z terenu przyległego do szaletu (chodniki i nasyp wokół szaletu),
  3. ponoszenie kosztów za pobór wody, odprowadzanie ścieków, zużytą energię elektryczną i cieplną
  4. zapewnienie środków czystości niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania szaletu, w tym środków dezynfekcyjnych i odświeżających,
  5. wykonywanie bieżących napraw obiektu i utrzymania go w stanie niepogorszonym,
  6. prowadzenie szaletu w wymaganych przez Zamawiającego godzinach i dniach tygodnia.
 3. Wykonawca zapewni pracę Szaletu Miejskiego przez co najmniej 8 godzin dziennie w dni powszednie w godzinach 10.00 – 18.00, a w soboty w godzinach 9.00 – 15.00.
 4. W wyjątkowych sytuacjach (np. uroczystości miejskie) Wykonawca zapewni pracę szaletu w niedzielę. Zamawiający powiadomi Wykonawcę co najmniej 7 dni przed terminem uroczystości o potrzebie otwarcia szaletu i godzinach otwarcia.
 5. Wykonawca powinien posiadać niezbędne doświadczenie w wykonywaniu podobnych zadań.
 6. W przypadku nienależytego wykonywania przedmiotu umowy, Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo do odstąpienia od umowy bez okresu wypowiedzenia..
 7. Zaoferowana cena ma uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do wykonania usługi.
 8. Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2017 do 31.12.2017r.,
 9. Warunki płatności: przelewy miesięczne po wystawieniu faktury/rachunku.

II. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Najniższa cena=100%.

III. Przygotowanie oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu) w siedzibie Zamawiającego (Kancelaria Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka) na formularzu oferty – załącznik nr 1 do zapytania.

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Oferta na prowadzenie Szaletu Miejskiego w roku 2017”.

Oferty należy składać do dnia 23.12.2016r. do godz. 11.00.

IV. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.12.2016r. o godz. 11.20, pok. Nr 103.

V. Kontakt z Zamawiającym:

 1. w zakresie merytorycznym: Pan Jan Pskiet, tel. (29)679-54-38,
 2. w zakresie formalnym: Pan Michał Kazimierski, tel.(29)679-54-33, Pani Marzena Grabowska tel.(29)679-54-33, zzp@ostrowmaz.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego ogłoszenia (w tym zmiany terminu składania ofert) na skutek zapytań Wykonawców bądź z innych przyczyn (Wykonawca powinien regularnie odwiedzać niniejszą stronę BIP). Zamawiający nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Zaproszenie do składania ofert PDF

Formularz Oferty (DOC, PDF)

Wzór Umowy PDF

 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2016-12-15)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2016-12-15 15:08:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2016-12-15 15:11:10)