Ostrów Mazowiecka, dn. 13.07.2017 r.

ROŚ.6341.33.2017

INFORMACJA

 

 Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2017r., poz. 1121),

informuję

że w dniu 20.06.2017 r., na wniosek Pani Renaty Kozak – Właścicielki Firmy Road Concept Renata Kozak, ul. Sienkiewicza 21, 11-600 Węgorzewo działającej z upoważnienia Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka (upoważnienie nr OP-O.0052.67.2017 z dnia 21 marca 2017 r.) zostało wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

 

1) Likwidację urządzeń wodnych

a) rowów przydrożnych otwartych istniejących

- rowu odwadniającego przy ul. Legionowej, strona prawa w km 00+440 – 1+866

- rowu odwadniającego przy ul. Sikorskiego, strona lewa w km 1+860 – 3+050

- rowu odwadniającego przy ul. Sikorskiego, strona lewa w km 1+600 – 1+840

- rowu odwadniającego przy ul. Warszawskiej, strona prawa w km 1+240 – 1+508

- rowu odwadniającego przy ul. Brokowskiej, strona prawa w km 1+020 – 1+290

b) przepustów istniejących:

- ul. Legionowa w km 0+460

- ul. Sikorskiego w km 3+060

- ul. Sikorskiego w km 3+060, strona prawa

- ul. Sikorskiego w km 2+260

2) Przebudowę urządzeń wodnych

a) Przedłużenia przepustów istniejących

- przepust ul. Biała w km 0+210

- przepust ul. Broniewskiego w km 0+810

3) Wykonanie urządzeń wodnych:

a) przepustów:

- przepust ul. Biała w km 0+210

- przepust ul. Broniewskiego w km 0+810

b) kładki dla rowerzystów:

- kładka ul. Trębickiego w km 0+70

w ramach inwestycji budowy ścieżek rowerowych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka.

 

     W związku z powyższym, na podstawie art.10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ) informuję, że w terminie 7 dni od daty  otrzymania zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, wnieść swoje uwagi i zastrzeżenia w Wydziale Środowiska Geologii i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej ul. 3 Maja 51 (pokój nr 14 w godz. 8.00-16.00 we wszystkie dni robocze).

 

       Uwagi i wnioski wniesione po ww. terminie nie będą podlegać rozpatrzeniu.

 

z up. STAROSTY
mgr inż. Adam Brzózka
Naczelnik Wydziału
Środowiska, Geologii i Leśnictwa

Wytworzył:
Adam Brzózka
(2017-07-13)
Udostępnił:
Duda Michał
(2017-07-19 10:20:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Śniadała Mirosław
(2017-12-14 14:00:12)