Zarządzenie Nr 115/2017
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 25 lipca 2017 r.

w sprawie powołania Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Ostrowi Mazowieckiej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) w związku z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 862 ze zm.) oraz art. 68 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 

Powołuję Panią Martę Molską na stanowisko Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Ostrowi Mazowieckiej na okres od dnia 1 sierpnia 2017 r. do dnia 31 lipca 2022 r.

§ 2. 

Powołanie skutkuje nawiązaniem stosunku pracy z powołania w Miejskim Domu Kultury w Ostrowi Mazowieckiej w pełnym wymiarze czasu pracy.

§ 3. 

Warunki wynagrodzenia zostaną ustalone odrębnym pismem.

 

Burmistrz Miasta

/-/ Jerzy Bauer

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2017-07-25)
Udostępnił:
Duda Michał
(2017-07-25 15:50:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2017-07-25 15:54:37)