ZARZĄDZENIE NR 134/2017
BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA
z dnia 5 września 2017 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 8/2011 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie


Na podstawie art. 9 a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1390) oraz § 2 ust. 2 pkt 2 uchwały Nr IV/18/2011 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz warunków jego funkcjonowania, zarządzam następujące zmiany:


§ 1.


.§ 1. Zarządzenia Nr 8/2011 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Powołuję Zespół Interdyscyplinarny działający na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, w składzie:
1. Agnieszka Gwardiak - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
2. Tomasz Krajewski - przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji
3. Adam Sadowski - przedstawiciel Prokuratury Rejonowej
4. Małgorzata Leszczyńska - przedstawiciel Szpitala Powiatowego
5. Piotr Skowroński - przedstawiciel Sądu Rejonowego
6. Lidia Runo - przedstawiciel Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
7. Dorota Ziemczyk - przedstawiciel Szkoły Podstawowej nr 1
8. Dorota Brzostek - przedstawiciel Szkoły Podstawowej nr 2
9. Elżbieta Stefania Mariańska - przedstawiciel Szkoły Podstawowej nr 3
10. Piotr Siwek - przedstawiciel Szkoły Podstawowej nr 4
11. Małgorzata Mazurek - przedstawiciel Starostwa Powiatowego
12. Janusz Hoffman - przedstawiciel organizacji pozarządowej
13. Dorota Pasztaleniec - przedstawiciel Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
14. Sławomir Jaronowski - specjalista pracy socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
15. Barbara Szrejber - pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej”.


§ 2.


Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.


§ 3.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta


/-/ Jerzy Bauer
 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2017-09-05)
Udostępnił:
Patrycja Zadroga
(2017-09-12 11:26:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Patrycja Zadroga
(2017-09-12 11:31:39)