Zarządzenie Nr 171/2017
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 20 listopada 2017 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych Miasta Ostrów Mazowiecka z zakresu pomocy społecznej

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Ostrów Mazowiecka w zakresie świadczenia usług opiekuńczych na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka w 2018 roku.

§ 2. 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3. 

Informacja o ogłoszeniu konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Ostrów Mazowiecka oraz na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej.

§ 4. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Ostrów Mazowiecka.

§ 5. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta

/-/Jerzy Bauer

 

Pliki do pobrania:

Pełna treść zarządzenia 171/2017 wraz z załącznikiem

Wzór oferty

 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2017-11-20)
Udostępnił:
Subda Renata
(2017-11-20 15:20:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Subda Renata
(2017-11-20 15:38:03)