Zarządzenie Nr 15/2018
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 19 stycznia 2018 r.

w sprawie w sprawie ogłoszenia otwartego naboru partnerów spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu "Rozwój systemu usług opiekuńczych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka"

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.) oraz art. 28a  ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1376 z późn. zm.)

Ogłaszam otwarty nabór partnerów spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu "Rozwój systemu usług opiekuńczych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka" z miastem Ostrów Mazowiecka.

§ 1. 

Celem partnerstwa jest wspólna realizacja projektu  "Rozwój systemu usług opiekuńczych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka", który ma przyczynić się do zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych i asystenckich dla lokalnej społeczności.

§ 2. 

1. Nabór dotyczy podmiotu spoza sektora finansów publicznych, który wspólnie z miastem Ostrów Mazowiecka przygotuje wniosek o dofinansowanie projektu „Rozwój systemu usług opiekuńczych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka” w ramach konkursu RPO WM 2014-2020, Oś Priorytetowa IX, Działanie 9.2. Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1. Zwiększenie dostępności usług społecznych, który w harmonogramie naboru wniosków oraz Planie działania na rok 2018 przewidziany jest w lutym 2018 roku, i będzie uczestniczył w jego realizacji.

2. Realizacja projektu  „Rozwój systemu usług opiekuńczych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka” jest uzależniona od pozyskania dofinansowania.

3. Jeżeli Partner nie zadeklaruje wkładu finansowego do realizacji projektu to wkład własny zostanie zapewniony przez miasto Ostrów Mazowiecka.

4. Przewidywana wartość projektu: 2 500.000,00zł. Przewidywana wielkość wkładu własnego: 7%. Przewidywana ilość uczestników projektu objętych wsparciem w postaci usług opiekuńczych: 80 osób, średnio po 2 godziny usług dziennie przez 7 dni w tygodniu.

5. Czas  trwania realizacji projektu: 24 miesiące, okres trwałości projektu: 24 miesiące po zakończeniu jego realizacji, planowany termin realizacji projektu: 01.09.2018r.- 31.08.2020r.

6. Partnerem nie może być podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania.

§ 3. 

1. Oferty muszą zawierać następujące dokumenty:

1) formularz oferty, stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia o otwartym naborze partnerów do wspólnej realizacji projektu "Rozwój systemu usług opiekuńczych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka",

2) aktualny odpis z rejestru KRS lub odpowiedni wyciąg z ewidencji potwierdzający formę organizacyjno– prawną podmiotu,

3) aktualny statut lub inny dokument określający zakres działań podmiotu składającego ofertę.

2.  Formularz oferty oraz wszystkie załączniki powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu zgodnie z zapisem w dokumencie rejestrowym lub zgodnie z załączonym pełnomocnictwem. Kopie dokumentów dołączone do oferty muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu.  Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Otwarty nabór partnerów do projektu "Rozwój systemu usług społecznych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka” osobiście lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka, w terminie  do  9 lutego 2018 r. do godziny 12:00. (decyduje data wpływu).  Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

§ 4. 

1. Kryteria formalne oceny ofert:

1) złożenie oferty w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu,

2) kompletność złożonej oferty oraz podpisanie jej przez osoby upoważnione,

3) zgodność działania potencjalnego partnera z założonymi celami realizacji projektu. Ocena zostanie dokonana według kryterium : spełnia/ nie spełnia.

2.  Kryteria merytoryczne oceny ofert:

1) oferowany wkład osobowy, techniczny, organizacyjny potencjalnego partnera w realizację projektu: 0-5 pkt. Ocena zostanie dokonana na podstawie średniej ocen dokonanych przez członków Komisji.

2) oferowany wkład finansowy: 0-5 pkt. Ocena zostanie dokonana według wzoru: zaoferowany % wkładu własnego przez danego Oferenta /najwyższy zaoferowany % wkładu finansowego x 5.

3) doświadczenie w realizacji projektów w partnerstwie i/lub zadań wykonywanych na zlecenie podmiotów sektora finansów publicznych: 0 – 5 pkt. Ocena zostanie dokonana na podstawie średniej ocen dokonanych przez członków Komisji.

§ 5. 

1. Informacje o naborze umieszczone są na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka w zakładce „Zarządzenia Burmistrza”

2. Postępowanie oceniające złożone oferty przeprowadza Komisja powołana przez Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka.

3. Komisja rozpoczyna działalność z dniem powołania. Jej pracami kieruje Przewodniczący Komisji.

4. Każdy z członków Komisji weryfikuje oferty w drodze otwartego naboru, pod względem formalnym i merytorycznym, według kryteriów określonych w § 4.

5. W pierwszym etapie oceny Komisja:

a) stwierdza liczbę złożonych ofert,

b) otwiera koperty z ofertami,

c) ocenia oferty pod względem formalnym – ocena polega na sprawdzeniu czy oferent podał wszystkie niezbędne informacje według zamieszczonego „Formularza Oferty”. W przypadku, gdy zgłoszone oferty nie są kompletne z przyczyn formalnych Komisja odrzuca przedstawioną ofertę.

7. W drugim etapie oceny Komisja:

1) analizuje merytoryczną zawartość ofert,

2) przyznaje odpowiednią liczbę punktów według kryteriów,

3) wskazuje najwyżej oceniane oferty,

4) przeprowadza ewentualne negocjacje z trzema najwyżej ocenionymi podmiotami, celem doprecyzowania zasad współpracy przy realizacji projektu,

5) po przeprowadzonych negocjacjach rozstrzyga nabór i wyłania Partnera lub Partnerów,

6) w przypadku, jeżeli negocjacje z najwyżej ocenionymi podmiotami lub jednym z nich nie dojdą do skutku, Komisja dopuszcza możliwość podjęcia negocjacji z kolejnym lub kolejnymi najwyżej ocenianym/ocenianymi podmiotem/ podmiotami.

7) w przypadku zamknięcia procedury oceny ofert i niewyłonienia Partnera, miasto Ostrów Mazowiecka może ponowić ogłoszenie naboru w celu wyłonienia Partnera,

8) przewiduje się wybór nie więcej niż trzech Partnerów.

8. Z przebiegu naboru Komisja sporządza protokół, który powinien zawierać:

1) imiona i nazwiska członków Komisji,

2) liczbę zgłoszonych ofert,

3) wskazanie ofert najkorzystniejszych,

4) ewentualne uwagi członków Komisji,

5) podpisy członków Komisji,

6) zatwierdzenie decyzji o wyborze przez Burmistrza Miasta.

9. Informacja o podmiotach, które zostaną wyłonione w wyniku rozstrzygnięcia naboru, będzie opublikowana na stronie internetowej www.ostrowmaz.pl w terminie 3 dni od dnia zatwierdzenia decyzji Komisji przez Burmistrza Miasta.

10. Z Partnerami, wyłonionymi w toku postępowania zostaną zawarte umowy partnerskie, w celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia.

12. Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

13. Od decyzji o wyniku naboru nie przysługuje odwołanie.

 

Burmistrz Miasta

/-/Jerzy Bauer

 

Pełna treść zarządzenia z załącznikiem

Formularz oferty w formie edytowalnej

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Subda Renata
(2018-01-19 11:52:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Subda Renata
(2018-01-19 12:10:43)