Miasto Ostrów Mazowiecka

3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Do niniejszego postepowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) - art. 4 pkt 8

 1. Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

Część I

Wykonania okresowych (rocznych ) kontroli polegających na sprawdzeniu stanu technicznego budynku (zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1332 z późn. zm.)

 • budynku Miasta Ostrów Mazowiecka przy ul. 3 Maja 66 (ZADANIE I )

Budynek posiada: 3 kondygnacje naziemne, 1 kondygnację podziemną, 2 klatki schodowe.

Powierzchnia zabudowy budynku wynosi: ok. 888,20 m 2 .

Powierzchnia użytkowa budynku wynosi: ok. 1 213,14m2 .

Kubatura: ok. 9 513,70 m .

W budynku Urzędu Miasta nie ma instalacji gazowych oraz czynnych przewodów spalinowych i dymowych, natomiast istnieje czynna wentylacja grawitacyjna.

 • budynku  Miasta Ostrów Mazowiecka przy ul. 3 Maja 57 (ZADANIE II)

Budynek posiada: 2 kondygnacje oraz jest częściowo podpiwniczony.

Powierzchnia zabudowy budynku wynosi: ok. 283 m 2 .

Powierzchnia użytkowa budynku wynosi: ok. 438 m2 .

Kubatura: ok. 2 130 m .

     W budynku nie ma instalacji gazowych oraz czynnych przewodów spalinowych i dymowych, natomiast istnieje czynna wentylacja grawitacyjna.

Część II

Sporządzenia książek obiektu budowlanego (druk książki w posiadaniu zamawiającego) i wykonania: okresowych (rocznych ) kontroli polegających na sprawdzeniu stanu technicznego budynku (zgodnie  z art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane) oraz okresowych (pięcioletnich) kontroli  polegających na sprawdzeniu stanu technicznego  i przydatności  do użytkowania, obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia  (zgodnie  z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane:

 • budynku Miasta Ostrów Mazowiecka przy ul. Partyzantów 7A (ZADANIE III )

Budynek parterowy

Powierzchnia zabudowy budynku wynosi: ok. 180 m 2

Powierzchnia użytkowa budynku wynosi: ok. 161 m 2

 Kubatura: ok. 540 m .

      W budynku nie ma instalacji gazowych oraz czynnych przewodów spalinowych i dymowych, natomiast istnieje   czynna wentylacja grawitacyjna.

 • budynku Miasta Ostrów Mazowiecka przy ul. Chopina 2B (ZADANIE IV)

Budynek parterowy, częściowo podpiwniczony

Powierzchnia zabudowy budynku wynosi: ok. 286 m 2 .

Powierzchnia użytkowa budynku wynosi: ok. 233 m2 .

Kubatura: ok. 1000 m .

     W budynku nie ma instalacji gazowych, budynek jest wyposażony w  kocioł olejowy z zasobnikiem c.w.u.,są przewody spalinowe i dymowe,  istnieje czynna wentylacja grawitacyjna.

       Część III

Wykonanie okresowych badań instalacji elektrycznych  i piorunochronnych w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, odporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów (zgodnie  z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane:

 • budynku Miasta Ostrów Mazowiecka przy ul. Partyzantów 7A (ZADANIE V )

Ilość punktów pomiarowych instalacji elektrycznych: ok. 20 gniazd, ok. 30 obwodów

 • budynku Miasta Ostrów Mazowiecka przy ul. Chopina 2B (ZADANIE VI )

Ilość punktów pomiarowych instalacji elektrycznych: ok. 38 gniazd, ok. 30 obwodów.

 1. Wykonawca zobowiązany będzie do wystawienia odrębnych faktur za realizację każdej części zamówienia (z wyodrębnieniem kosztu każdego zadania).
 2. W celu prawidłowego oszacowania wartości zamówienia zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej po uprzednim ustaleniu terminu z Zamawiającym.
 3. Wykonawca powinien posiadać doświadczenie i uprawnienia niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
 4. Termin realizacji zamówienia: Wykonawca dokona przeglądu i przedstawi Zamawiającemu pisemne protokoły badań okresowych poszczególnych obiektów w terminie do dnia:

Część I,II,II,IV : 26 marca 2018r.;

Część V,VI: 30 marca 2018r.

 1.  Warunki płatności: przelew 21 dni, od wpływu prawidłowo wystawionej rachunku/faktury.

II. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Najniższa cena =100% - dla wszystkich części.

III. Przygotowanie oferty:

Ofertę na jedną dowolnie wybraną przez siebie część zamówienia lub na wszystkie części zamówienia należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu do Urzędu Miasta) w siedzibie Zamawiającego (Kancelaria Urzędu Miasta) na formularzu oferty – załącznik nr 1 do zapytania. Do formularza należy dołączyć:

 1. Oświadczenie o posiadaniu doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia – załącznik nr 2.
 2. Kserokopia dokumentu (poświadczona własnoręcznym podpisem Wykonawcy za zgodność z oryginałem) o posiadaniu uprawnień niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia (zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie)

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Oferta na wykonanie okresowych kontroli budynków Część …... (Wpisać wybraną część lub wszystkie części)”.

Oferty należy składać do dnia 28.02.2018r. do godz. 12.00.

IV. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.02.2018r. o godz. 12.20, pok. Nr 103.

V. Kontakt z Wykonawcą:

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami jest:

 1. w zakresie merytorycznym: Pani Marta Pietrzykowska, tel. (29)679-54-77
 2. w zakresie formalnym: Pani Marzena Grabowska, Pan Michał Kazimierski, tel.(29)679-54-33, zzp@ostrowmaz.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego zaproszenia (w tym zmiany terminu składania ofert) z uzasadnionych przyczyn (Wykonawca powinien regularnie odwiedzać niniejsza stronę BIP). Miasto Ostrów Mazowiecka nie może być pociągnięte do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez wykonawców w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Załączniki:

 1. Zaproszenie do składania ofert (PDF)
 2. Formularz oferty (DOC, PDF)
 3. Oświadczenie (DOC, PDF)
Wytworzył:
Zbigniew Chrupek
(2018-02-20)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2018-02-20 12:59:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2018-02-20 13:05:01)