Zarządzenie Nr 30/2018
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 1 marca 2018 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za wynajem obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ostrów Mazowiecka

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2017 r., poz. 1875) oraz § 3 uchwały nr XL/288/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z nich zarządzam, co następuje:

§ 1. 

1. Podstawą wynajmu obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ostrów Mazowiecka, jest wniosek podmiotu zainteresowanego, zawierający imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, adres zamieszkania lub adres siedziby, proponowany termin wynajmu, cel wynajmu, numer telefonu kontaktowego.

2. Wynajem obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, o których mowa w ust. 1, następuje po zawarciu umowy najmu pomiędzy Miastem Ostrów Mazowiecka, reprezentowanym przez dyrektora szkoły, a zainteresowanym podmiotem.

3. Odpłatność za wynajem obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, o których mowa w ust. 1, stanowi dochód Miasta Ostrów Mazowiecka i jest gromadzona na rachunkach wydzielonych szkół.

4. Wynajem obiektów i urządzeń użyteczności publicznej dopuszczalny jest wyłącznie w przypadku, gdy korzystanie z przedmiotu najmu nie koliduje z realizacją zadań statutowych szkoły.

§ 2. 

Ustala się wysokość opłat za wynajem obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ostrów Mazowiecka:

1) Wysokość opłat za wynajem obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Ostrowi Mazowieckiej określa załącznik nr 1;

2) Wysokość opłat za wynajem obiektów i urządzeń  użyteczności publicznej w Szkole Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Ostrowi Mazowieckiej określa załącznik nr 2;

3) Wysokość opłat za wynajem obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w Szkole Podstawowej nr 3 im. Janusza Korczaka w Ostrowi Mazowieckiej określa załącznik nr 3;

4) Wysokość opłat za wynajem obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w Szkole Podstawowej nr 4 im. 18 Pułku Artylerii Lekkiej w Ostrowi Mazowieckiej określa załącznik nr 4.

§ 3. 

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół podstawowych.

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta

/-/Jerzy Bauer

 

Pełna treść zarządzenia z załącznikami

 

 

 

 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2018-03-01)
Udostępnił:
Subda Renata
(2018-03-05 08:46:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Subda Renata
(2018-03-05 08:52:11)