Ostrów Mazowiecka, dnia 18 kwietnia 2018 roku

 

BURMISTRZ MIASTA

OSTRÓW MAZOWIECKA

 

 

RG-P.6733.1.2018


 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego


 

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka zawiadamia o wydaniu w dniu 17 kwietnia 2018 r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak sprawy RG-P.6733.1.2018 polegającej na budowie stacji telefonii komórkowej T-Mobile Polska S.A. BTS 26651 Ostrów Mazowiecka na działce o numerze ewidencyjnym 323/4 położonej przy ul. Białej 3 w Ostrowi Mazowieckiej.

 

Strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka ul. 3 Maja 66, w pokoju nr 111 od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1600 w terminie 14 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia( 19.04.2018r. – 03.05.2018r.).

 

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom postępowania administracyjnego prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka w terminie 14 dni od daty wywieszenia obwieszczenia.

Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

 

z up. BURMISTRZA

(-) Zbigniew Chrupek

Zastępca Burmistrza

 


 


 


 

Wytworzył:
z up. Burmistrza Zbigniew Chrupek Zastępca Burmistrza
(2018-04-18)
Udostępnił:
Kosakowska Marzena
(2018-04-18 14:48:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosakowska Marzena
(2018-04-18 14:56:19)