ZARZĄDZENIE NR 46/2018
BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 12 kwietnia 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na zadania realizowane w 2018 roku przez organizacje pozarządowe na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875;zm.: Dz.U. z 2017 r. poz.2232 oraz z 2018 r. poz.130) oraz art.15 ust 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.450) zarządzam, co następuje:

§ 1.


Powołuję Komisję Konkursową w następującym składzie:
1) Zbigniew Chrupek        - Przewodniczący Komisji
2) Bożena Szostak        - Członek Komisji
3) Dorota Ambroziak        - Członek Komisji

§ 2.


Zadaniem Komisji jest zaopiniowanie ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na zadania realizowane w 2018 roku przez organizacje pozarządowe, ogłoszonego na podstawie Zarządzenia nr 36/2018 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 20 marca 2018 r.

§ 3.


Komisja Konkursowa obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów. W skład Komisji wchodzą minimum trzy osoby. Posiedzenia Komisji konkursowej prowadzi Przewodniczący Komisji.

§ 4.


1. Komisja Konkursowa dokona oceny formalnej oraz merytorycznej ofert według kryteriów zawartych w ogłoszeniu o konkursie na zadania realizowane w 2018 roku przez organizacje pozarządowe na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka.
2. Z prac Komisji Konkursowej sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) skład Komisji Konkursowej,
2) nazwy podmiotów składających oferty,
3) przebieg postępowania konkursowego,
4) wyniki oceny ofert oraz proponowane kwoty dotacji.
3. Protokół podpisują osoby biorące udział w posiedzeniu, wchodzące w skład Komisji Konkursowej.
4. Przewodniczący Komisji Konkursowej niezwłocznie przekaże Burmistrzowi Miasta protokół z postępowania konkursowego.


§ 5.


1. Komisja rozpoczyna działalność z dniem powołania i rozwiązuje się z chwilą przekazania Burmistrzowi Miasta protokołu z postępowania konkursowego.
2. Za pracę w Komisji nie przysługuje wynagrodzenie.


§ 6.


Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Konkursowej.


§ 7.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 


Burmistrz Miasta
 
/-/Jerzy Bauer


 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2018-04-12)
Udostępnił:
Subda Renata
(2018-04-19 12:13:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Subda Renata
(2018-04-19 12:17:45)