DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Ostrowi Mazowieckiej
o g ł a s z a
nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. płac

 

Wymagania niezbędne (formalne)

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. wykształcenie wyższe,
 4. minimum 5 - letni ogólny staż pracy,
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. stan zdrowia umożliwiający wykonywanie obowiązków,
 7. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. znajomość ustaw: kodeks pracy, ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,  ustawa o ochronie danych osobowych,
 9. bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym pakietu biurowego.

Wymagania dodatkowe

 1. wskazane co najmniej 2 - letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 2. umiejętność stosowania i interpretacji przepisów prawnych,
 3. znajomość programu płacowego dGCS Biznesmen – Kadry, Płace i ZUS PRO lub pokrewne,
 4. znajomość programu PŁATNIK,
 5. zdolność szybkiego przyswajania informacji,
 6. dyspozycyjność,
 7. umiejętność pracy w zespole, rzetelność, komunikatywność.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

 1. sporządzanie list płac pracowników MOSiR,
 2. naliczanie zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich, wychowawczych,
 3. naliczanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i innych,
 4. prowadzenie spraw i dokumentacji w zakresie ubezpieczeń społecznych,
 5. sporządzanie deklaracji ZUS, deklaracji podatkowych,
 6. prowadzenie dokumentacji potrąceń, w tym komorniczych,
 7. wystawianie zaświadczeń o wysokości wynagrodzenia pracownikom MOSiR,
 8. Sporządzanie sprawozdań w zakresie kadrowo-płacowym do GUS.

Warunki pracy na stanowisku

 1. Miejsce świadczenia pracy: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Trębickiego 10,
 2. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy: 40 godzin tygodniowo, 8 godzin dziennie w tym przed monitorem ekranowym w wymiarze powyżej 6 godzin dziennie.
 3. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, pierwsza umowa o pracę, zawarta będzie na czas określony do 6-u miesięcy.

Informacje dodatkowe

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych przekroczył 6%.    

Wymagane dokumenty i oświadczenia (kserokopie poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)

 1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (Curriculum Vitae), własnoręcznie podpisany.
 2. List motywacyjny, własnoręcznie podpisany.
 3. Kwestionariusz osobowy.
 4. Kserokopie świadectw pracy (bądź zaświadczenie z obecnego miejsca pracy).
 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 6. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, inne.
 7. Kserokopia dokumentu potwierdzająca niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 902).
 8. Oświadczenia kandydata o:
 1. posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 2. braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 3. stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie obowiązków.

Miejsce i termin złożenia dokumentów


Oferty należy składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej, 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Trębickiego 10  do dnia 23 lipca 2018 r. do godziny 10:00, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. płac w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej” wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu.

W przypadku przesłania oferty pocztą liczy się data wpływu do siedziby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Trębickiego 10.

Oferty, które wpłyną po upływie wyżej wymienionego terminu, nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane w nienaruszonej kopercie na adres zwrotny.


Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP i na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej.

 

Klauzula informacyjna

w związku z rekrutacją na wolne stanowisko urzędnicze ds. płac

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz o przysługujących Panu/Pani prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej ul. H. Trębickiego 10, 07-300 Ostrów Mazowiecka.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani kontaktować w sprawach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych poprzez adres e-mail: mosir@mosir.ostrowmaz.pl
 3. Celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie rekrutacji na stanowisko urzędnicze ds. płac.
 4. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami RODO, tzn. dane będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, w szczególności na podstawie ustawy Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. oraz ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r.
 5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zrealizowania celu wymienionego w ust. 3. Niepodanie danych skutkowało będzie brakiem możliwości udziału w naborze na wolne stanowisko pracy.
 6. W zakresie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, przysługują Panu/Pani następujące prawa:
 1. prawo dostępu do danych osobowych,
 2. prawo sprostowania danych np. gdy są nieaktualnie lub nieprawdziwe,
 3. prawo do usunięcia danych – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 17 RODO,
 4. prawo ograniczenia przetwarzania – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 18 RODO,
 5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO,
 6. prawo do cofnięcia zgody – tylko jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO,
 7. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 2. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych.
 3. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

w Ostrowi Mazowieckiej

/-/ Bartłomiej Pieńkowski

Wytworzył:
Bartłomiej Pieńkowski
(2018-07-12)
Udostępnił:
Brzostek Monika
(2018-07-12 13:43:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Brzostek Monika
(2018-07-12 13:52:26)