Miasto Ostrów Mazowiecka

3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

Zaproszenie do składania ofert

Wartość  zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) - art. 4 pkt 8.

 

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Dostawę i nasadzenie na terenach miasta Ostrów Mazowiecka 47 sadzonek drzew ozdobnych.

I. Opis przedmiotu i zakres zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa i nasadzenie na terenach miasta Ostrów Mazowiecka 47 sadzonek drzew według wymienionego asortymentu:
  • 4 klony pospolite Acer platanoides odm. Globosum – do nasadzenia na działce o nr ew. 1721/1 pas drogowy ul. Okrzei,
  • 4 głogi dwuszyjkowe Crataegus laevigata – do nasadzenia w pasie drogowym ul. Parkowej,
  • 3 robinie akacjowe Robinia pseudoacacia odm. Umbrauculifera – do nasadzenia w pasie drogowym ul. Trębickiego,
  • 21 grabów pospolitych Carpinus betulus - odm. Frans Fontaine – do nasadzenia na działce o nr ew.  4105 pas drogowy ul. Sportowej,
  • 4 głogi pośrednie Crataegus media odm. Paul’s Scarlet, 5 klonów pospolite Acer platanoides odm. Globosum  – do nasadzenia na działce o nr ew. 4134 przy ul. Widnichowskiej,
  • 6 klonów pospolitych Acer platanoides odm. Globosum  – do nasadzenia na terenach wskazanych przez Zamawiającego.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji nasadzeń.
 3. Sadzonki drzew muszą spełniać następujące wymagania:
 • materiał roślinny zdrowy, przystosowany do nasadzeń miejskich, pień prosty o obwodzie min.12 cm (pomiar na wysokości 100 cm), wysokość sadzonki na wysokości pnia co najmniej 170 cm, korona prawidłowo uformowana, charakterystyczna dla gatunku, system korzeniowy prawidłowo wykształcony. Materiał ma pochodzić ze szkółki, w której był regularnie szkółkowany w gruncie co 2-4 lata lub w pojemniku co 1-2 lata,
 • każda sadzonka drzewa ma być umieszczona w oddzielnym pojemniku lub donicy, zabezpieczona na czas transportu przed uszkodzeniem i niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.
 1. W zakres prac będących przedmiotem zamówienia wchodzą następujące czynności:
  • zakup i dostawa sadzonek,
  • wykopanie dołków z zaprawieniem do połowy ziemią żyzną,
  • posadzenie drzew z ustawieniami i opalikowaniem 3 kołkami o wymiarach 170/7cm,
  • wykonanie miski wokół posadzonych drzew, zasilenie i podlanie,
  • zabezpieczenie drzew i krzewów przed zniszczeniem przez zwierzęta, uszkodzeniem przez kosiarki (osłony z siatki, palików),
  • opieka nad posadzonymi roślinami zgodnie z ust. 5.
 2. Przez okres 3 lat od daty odbioru, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za opiekę nad roślinami obejmującą:
  • systematyczne podlewanie, zasilanie nawozami, pielenie donic wokół drzew,
  • opryski zapobiegawcze i interwencyjne preparatami przeciwgrzybiczymi i owadobójczymi zapobiegające  inwazji mszyc i chorobom grzybowym,
  • uzupełnienie brakujących i wymianę uszkodzonych kołków stabilizujących drzewa i osłonek zabezpieczających pnie,
  • zabiegi pielęgnacyjne w koronach drzew: usuwanie gałęzi suchych, uszkodzonych, zbędnych oraz kształtowanie korony.
 3. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na okres 3 lat od daty odbioru.
 4. Termin wykonania zamówienia: do 16 listopada 2018 roku z zastrzeżeniem §3 wzoru umowy.
 5. Zaoferowana cena musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia (w tym koszty dostawy do miejsc wskazanych przez Zamawiającego oraz opieki nad sadzonkami).
 6. Warunki płatności: przelew 30 dni, od daty wystawionej faktury/rachunku i przedłożonej Zamawiającemu wraz z protokołem odbioru prac.

II. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Najniższa cena=100%.

III. Przygotowanie oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu do Urzędu Miasta) w siedzibie Zamawiającego (Kancelaria Urzędu Miasta) na formularzu oferty – załącznik nr 1 do zapytania.

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Oferta na dostawę i nasadzenie na terenach miasta Ostrów Mazowiecka 47 sadzonek drzew ozdobnych”.

Oferty należy składać do dnia 25.09.2018r. do godz. 11.00.

IV. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.09.2018r. o godz. 11.20, pok. Nr 103.

V. Kontakt z Zamawiającym:

 1. w zakresie merytorycznym: Pan Marek Matys tel. (29) 679-54-31,
 2. w zakresie formalnym: Pani Marzena Grabowska, Pan Michał Kazimierski, tel.(29) 679-54-33, zzp@ostrowmaz.pl

Załączniki:

Zaproszenie do składania ofert PDF

Formularz Oferty (DOC, PDF)

Wzór Umowy PDF

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego ogłoszenia (w tym zmiany terminu składania ofert) z uzasadnionych przyczyn (Wykonawca powinien regularnie odwiedzać niniejszą stronę BIP). Miasto Ostrów Mazowiecka nie może być pociągnięte do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez wykonawców w związku z przygotowaniem  i dostarczeniem oferty.

Klauzula Informacyjna:

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Panu/Pani prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez Miasto Ostrów Mazowiecka jest: Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66 , 07-300 Ostrów Mazowiecka. 
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych poprzez adres e-mail: iod@ostrowmaz.pl;
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami RODO, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 4. Podanie przez Państwa danych osobowych Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy.
 5. W zakresie danych osobowych Państwa dotyczących, przysługują wam następujące prawa:
 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo sprostowania danych np. gdy są nieaktualnie lub nieprawdziwe,
 • prawo uzyskania kopii swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO,
 • prawo ograniczenia przetwarzania,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz do momentu upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
 1. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych.
 1. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania.

 

 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2018-09-17)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2018-09-17 15:46:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2018-09-17 15:52:44)