Szkoła Podstawowa nr 4

Im. 18. Pułku Artylerii Lekkiej

Ul. Szkoły Podchorążych Piechoty 1

07-310 Ostrów Mazowiecka

 

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Do niniejszego postepowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j.: Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) - art. 4 pkt 8

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowi Mazowieckiej zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Zakup, dostawę i montaż nowego monitora interaktywnego do Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowi Mazowieckiej. 

 

I. Opis i zakres zamówienia: 

 1. Przedmiotem zamówienia jest Zakup, dostawa i montaż nowego monitora interaktywnego do Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowi Mazowieckiej.
 2. Niniejsze zamówienia realizowane jest w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - „Aktywna tablica” Zakupione pomoce dydaktyczne w ramach udzielonego wsparcia finansowego muszą spełniać następujące warunki:
 • posiadać deklarację CE;
 • posiadać certyfikat ISO 9001 dla producenta;
 • w przypadku zakupu danego rodzaju pomocy dydaktycznych w więcej niż jednym egzemplarzu wszystkie pomoce dydaktyczne danego rodzaju muszą pochodzić od jednego producenta;
 • komplet urządzeń i oprogramowania do obsługi pomocy dydaktycznych danego rodzaju muszą pochodzić od jednego dostawcy;
 • zestawy interaktywne muszą być fabrycznie nowe (wyprodukowane nie wcześniej niż 9 miesięcy przed dostawą) i wolne od obciążeń prawami osób trzecich;
 • zestawy interaktywne muszą posiadać dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, sporządzone w języku polskim;
 • zestawy interaktywne muszą posiadać okres gwarancji udzielonej przez producenta lub dostawcę nie krótszy niż 2 lata.

Przed zawarciem umowy wybrany Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające spełnianie ww. warunków.

 1. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego (Szkoła Podstawowa nr 4 w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Szkoły Podchorążych Piechoty 1) na własny koszt i ryzyko.  
 2. Przedmiot umowy zostanie dostarczony do miejsc wskazanych przez Zamawiającego w dniu roboczym tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.
 3. Wykonawca dołączy do oferty specyfikacje techniczne oferowanych urządzeń.
 4. Cena ma uwzględniać koszty transportu i wniesienia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego oraz  koszty montażu i dodatkowych usług potrzebnych do uruchomienia monitora interaktywnego.
 5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy bez usterek. W przypadku stwierdzenia usterek przy odbiorze dostarczonego przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do jego nieodpłatnej wymiany w terminie do 7 dni.
 6. Monitor interaktywny przeznaczony będzie do celów dydaktycznych.
 7. Termin realizacji zamówienia: 14.12.2018r..
 8. Warunki płatności: przelew 21 dni, od wpływu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

 

II. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Cena = 100%.

III. Przygotowanie i złożenie oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem) w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Szkoły Podchorążych Piechoty 1(sekretariat szkoły) na Formularzu Oferty - załącznik nr 1.

Do formularza należy dołączyć:

1) Karty katalogowe/Specyfikacje techniczne umożliwiające Zamawiającemu weryfikację oferowanego przedmiotu zamówienia.

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Zapytanie ofertowe na zakup, dostawę i montaż nowego monitora interaktywnego do Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowi Mazowieckiej.

Oferty należy składać do dnia 14.11.2018r. do godz. 11.00.

 

IV. Termin i miejsce otwarcia ofert: 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.11.2018r. o godz. 11.20, w sekretariacie szkoły

V. Kontakt z Zamawiającym:

 1. w zakresie merytorycznym: Pan Piotr Siwek  – Dyrektor, tel. (29) 745-44-12,

e-mail: sp4dyrektor@wp.pl;

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego ogłoszenia (w tym zmiany terminu składania ofert) z uzasadnionych przyczyn (Wykonawca powinien regularnie odwiedzać niniejszą stronę BIP). Zamawiający nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty. 

 

Klauzula Informacyjna:

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Panu/Pani prawach z tym związanych.

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez Szkołę Podstawową nr 4 im. 18. Pułku Artylerii Lekkiej w Ostrowi Mazowieckiej, jest: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4, ul. Szkoły Podchorążych Piechoty 1, 07-310 Ostrów Mazowiecka.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych poprzez adres e-mail: sp4sekret@wp.pl;

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami RODO, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

4. Podanie przez Państwa danych osobowych Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy.

5. W zakresie danych osobowych Państwa dotyczących, przysługują wam następujące prawa:

•           prawo dostępu do danych osobowych,

•           prawo sprostowania danych np. gdy są nieaktualnie lub nieprawdziwe,

•           prawo uzyskania kopii swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.

•           prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO,

•           prawo ograniczenia przetwarzania,

•           prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz do momentu upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;

7. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych.

8. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania.

 

Załączniki:

Zaproszenie do składania ofert

Formularz oferty

Specyfikacja

Wzór umowy

Wytworzył:
Piotr Siwek
(2018-10-25)
Udostępnił:
Duda Michał
(2018-10-29 15:10:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2018-10-29 15:14:49)