Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego zawiadamiające o wszczętym na wniosek Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka postępowaniu administracyjnym w sprawie realizacji inwestycji drogowej

Ostrów Mazowiecka, dnia 2018-12-20

 

AB.6740.6.22.2018                                                                               

  OBWIESZCZENIE

STAROSTY OSTROWSKIEGO

Na podstawie art. 11 d ust. 5  ustawy  z  dnia  10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1474),  art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) oraz upoważnienia Starosty Ostrowskiego  Nr 4/2017 z dnia 31 lipca 2017 r., zawiadamiam, że w dniu  2018-11-09   zostało wszczęte na wniosek Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w ramach realizacji zadania: „Budowa ulicy Gajowej w Ostrowi Mazowieckiej” na działkach nr ew.  2782/59, 2782/61, 2782/58, 2782/60 w obrębie ew. miasto Ostrów Mazowiecka.

Wykaz działek pod realizację inwestycji (obręb: miasto Ostrów Mazowiecka):

 

1. Działki  do przejęcia w całości:

 

Lp.

 

Oznaczenie działek przechodzących

 z mocy prawa na

rzecz Miasta Ostrów Mazowiecka

1.

2782/59

2.

2782/61

 

2. Działki pasów drogowych stanowiące własność Miasta Ostrów Mazowiecka, dla których ogranicza się korzystanie  w związku z budową jezdni oraz budową poboczy:

 - działki  nr ew. 2782/58, 2782/60.

 

Akta sprawy znajdują się w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej, przy ulicy 3 Maja 51, pokój nr 1, telefon  (29) 6457134, gdzie również można zgłaszać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.

 

Zgodnie z art. 49 ustawy "Kpa" zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

z up. STAROSTY            

/-/                         

Ewa Suchcicka               

p.o. Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa

Wytworzył:
Ewa Suchcicka
Udostępnił:
Rosińska Małgorzata
(2019-01-29 11:23:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Orzoł Renata
(2019-12-31 12:32:15)