Obwieszczenie o wszczęciu postępownia na budowę stacji bazowej PLAY

Ostrów Mazowiecka, dnia 13 lutego 2019 r.

RG-Ś.6220.4.2018

 

OBWIESZCZENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm. – cyt. dalej jako „k.p.a.”) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 - cyt. dalej jako „ustawa ooś”)

Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka

zawiadamia strony

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr OSK3307B, na działce nr ew. 4410/7 położonej w obrębie 0001 - Ostrów Mazowiecka”. Postępowanie prowadzone jest na wniosek spółki P4 Sp. z o. o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, działającej przez pełnomocnika Pawła Roszkowskiego.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy ooś, tutejszy organ wystąpił  o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowi Mazowieckiej, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Otrzymane opinie dołączone zostaną do akt sprawy.

W związku z powyższym, informuję zgodnie z art. 10 § 1 i 73 § 1 k.p.a. o możliwości zapoznawania się z aktami sprawy oraz o możliwości wypowiadania się w przedmiotowej sprawie ustnie (do protokołu), w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66,  pokój nr 110 w godzinach: 8:00 – 16:00 lub na piśmie, kierując korespondencję na adres: Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66,  07-300 Ostrów Mazowiecka.

Zgodnie z art. 74 ust. 3a ustawy ooś „Stroną postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. Przez obszar ten rozumie się:

  1. działki przylegające bezpośrednio do działek, na których ma być realizowane przedsięwzięcie;
  2. działki, na których w wyniku realizacji lub funkcjonowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska;
  3. działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20 stosuje się przepis art. 49 k.p.a. Zgodnie zaś art. 49 k.p.a. zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka.

z up. Burmistrza

(-) Daniel Choinka

Zastępca Burmistrza

 

Wytworzył:
Marek Matys
Udostępnił:
Matys Marek
(2019-02-13 08:11:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Matys Marek
(2019-02-14 13:27:25)