Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu ?Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026?nu

Ostrów Mazowiecka, 07 marca 2019 r.

RG-Ś.602.1.2019

 

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026

Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka, działając na podstawie art. 39 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.), w związku z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. 2018, poz. 799 z późn zm.)

zawiadamia

o wyłożeniu do konsultacji społecznych projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026”

Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z projektem dokumentu dostępnym do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, pokój nr 110 w godzinach urzędowania lub dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu pod adresem:  http://www.bip.ostrowmaz.pl w zakładce „Ogłoszenia i Obwieszczenia”.

Uwagi i wnioski do ww. dokumentu można składać:

  • w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: poczta@ostrowmaz.pl;
  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, pokój nr 110;
  • w terminie 21 dni, tj. od dnia 12 marca 2019 r. do dnia 1 kwietnia 2019 r.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu, oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka.

Burmistrz Miasta

(-) Jerzy Bauer

 

 

Załączniki:

  1. Program Ochrony Środowiska dla Miasta Ostrów Mazowiecka

 

 

 

Wytworzył:
Marek Matys
Udostępnił:
Matys Marek
(2019-03-08 09:04:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Matys Marek
(2019-03-13 08:17:19)