Zarządzenie Nr 41/2019
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na zadania realizowane w 2019 roku przez organizacje pozarządowe na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 oraz art.15 ust 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.450, zm; Dz.U.z 2018 r. poz. 650, poz.723, poz.1365, Dz.U. z 2019 r. poz. 37 ) zarządzam, co następuje:

§ 1. 

Powołuję Komisję Konkursową w następującym składzie:

1) Daniel Choinka                  - Przewodniczący Komisji

2) Bożena Szostak                 - Członek Komisji

3) Anna Wilczyńska              - Członek Komisji

§ 2. 

Zadaniem Komisji jest zaopiniowanie ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na zadania realizowane w 2019 roku przez organizacje pozarządowe na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka, ogłoszonego na podstawie Zarządzenia nr 26/2019 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 27 lutego 2019 r.

§ 3. 

Komisja Konkursowa obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów. W skład Komisji wchodzą minimum trzy osoby. Posiedzenia Komisji konkursowej prowadzi Przewodniczący Komisji.

§ 4. 

1. Komisja Konkursowa dokona oceny formalnej oraz merytorycznej ofert według kryteriów zawartych w ogłoszeniu o konkursie na zadania realizowane w 2019 roku przez organizacje pozarządowe na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka.

2. Z prac Komisji Konkursowej sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) skład Komisji Konkursowej,

2) nazwy podmiotów składających oferty,

3) przebieg postępowania konkursowego,

4) wyniki oceny ofert oraz proponowane kwoty dotacji.

3. Protokół podpisują osoby biorące udział w posiedzeniu, wchodzące w skład Komisji Konkursowej.

4. Przewodniczący Komisji Konkursowej niezwłocznie przekaże Burmistrzowi Miasta protokół z postępowania konkursowego.

§ 5. 

1. Komisja rozpoczyna działalność z dniem powołania i rozwiązuje się z chwilą przekazania Burmistrzowi Miasta protokołu z postępowania konkursowego.

2. Za pracę w Komisji nie przysługuje wynagrodzenie.

§ 6. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Konkursowej.

§ 7. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta

/-/ Jerzy Bauer

 

 

 

 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2019-03-29)
Udostępnił:
Subda Renata
(2019-03-29 15:34:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Subda Renata
(2019-03-29 15:35:52)