Miasto Ostrów Mazowiecka

ul. 3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

Znak sprawy: RG-Z.271.44.2019                                    

Ostrów Mazowiecka, 2019-06-17

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do złożenia oferty w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn.: „Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka o długości ok. 17km wraz z budową infrastruktury towarzyszącej i przebudową kolizji” - za pomocą Zespołu Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego i jego Koordynatora.

Zamówienie jest realizowane w ramach Projektu „Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.3. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Nr ogłoszenia o zamówieniu w BZP:  558291-N-2019  z dnia 17-06-2019r.

    Szczegóły w załącznikach:                

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wzór umowy

Oświadczenia i Formularze


Ostrów Mazowiecka, 2019-06-28

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Ogłoszenie o wyborze oferty

 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2019-06-17)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2019-06-17 15:07:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2019-06-28 11:16:41)