BURMISTRZ MIASTA
                   OSTRÓW MAZOWIECKA

Ostrów Mazowiecka,  dnia 03 września  2019 r.

RG-Ś.6220.1.2019

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka, działając na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.),  zwanej dalej jako „ustawa ooś”

zawiadamia społeczeństwo,

że w dniu 16.04.2019 r. na wniosek Fabryk Mebli „FORTE” S.A., ul. Biała 1, 07-300 Ostrów Mazowiecka wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kotłowni wraz z infrastrukturą w Zakładzie Fabryk Mebli FORTE S.A. przy ul. Białej w Ostrowi Mazowieckiej, w celu poprawy efektywności energetycznej Zakładu (spalania odpadów innych niż niebezpieczne w postaci odpadów płyt wiórowych, pilśniowych, MDF i HDF o kodzie 03 01 05 – trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż  wymienione w 03 01 04). Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka.

Przed wydaniem decyzji Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie i Państwowym Gospodarstwem Wody Polskie Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz zasięga opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowi Mazowieckiej.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i możliwości:

  1. zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, pok. 110, w terminie od dnia 9 września 2019 r. do dnia 8 października 2019 r., w dniach pracy Urzędu, w godz. 8.00 - 16.00,
  2. składania uwag i wniosków do Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres: Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka., w terminie od dnia 9 września 2019 r. do dnia 8 października 2019 r.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia (art. 35 ww. ustawy ooś). Informacja o przeprowadzonym postępowaniu oraz o tym w jaki sposób zostały rozpatrzone uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa, zostanie zawarta w uzasadnieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie niniejszego obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Ostrów Mazowiecka, oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka.

Z up. Burmistrza

(-) Daniel Choinka

Zastępca Burmistrza

Wytworzył:
Daniel Choinka
(2019-09-03)
Udostępnił:
Matys Marek
(2019-09-05 14:34:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Matys Marek
(2019-09-05 14:45:12)