Ostrów Mazowiecka, dnia 08.10.2019 r.

 

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ostrów Mazowiecka oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu uchwały Nr X/100/2016 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 24 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ostrów Mazowiecka, obejmującego działkę ewidencyjna oznaczoną numerem 3084 położoną przy ulicy Partyzantów w Ostrowi Mazowieckiej oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko powyższego dokumentu.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy w Urzędzie Miasta Ostrów Mazowiecka pokój nr 111 oraz mogą składać wnioski dotyczące ww. planu miejscowego oraz do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Wnioski należy składać w terminie do dnia 29 października 2019 r. w formie pisemnej w  Urzędzie Miasta Ostrów Mazowiecka lub na adres Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3  Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: mkosakowska@ostrowmaz.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2011 r., o podpisie elektronicznym. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków będzie Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka.

Wniosek powinien zawierać: imię, nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Burmistrz Miasta

(-) Jerzy Bauer

 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2019-10-08)
Udostępnił:
Orzoł Renata
(2019-10-08 08:37:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Orzoł Renata
(2019-10-08 08:44:50)