Zarządzenie Nr 138/2019
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 7 października 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu "Rocznego Programu Współpracy Miasta Ostrów Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r."

Na podstawie  art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 zm.; Dz.U.z 2019r. poz.1309, poz.1696), w związku z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.688 zm.; Dz.U.z 2019r. poz.1570) oraz Uchwały Rady Miasta Ostrów Mazowiecka nr XXXVIII/244/2010 z dnia 13 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego miasta Ostrów Mazowiecka w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządzam:

§ 1. 

Przeprowadzenie konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Miasta Ostrów Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r.

§ 2. 

1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie wyrażenia pisemnej opinii przez  organizacje pozarządowe   oraz   podmioty   wymienione   w art.   3 ust.   3 ustawy   z dnia   24 kwietnia   2003 r.     o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w terminie 7 dni kalendarzowych od daty zamieszczenia na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka oraz w Biuletynie Informacji Publicznej projektu Rocznego Programu Współpracy Miasta Ostrów Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok oraz  formularza zgłaszania opinii.

2. Wzór formularza zgłaszania  opinii stanowi załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

§ 3. 

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji, wraz z projektem Rocznego Programu Współpracy Miasta Ostrów Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok, zostanie dodatkowo zamieszczona na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka przy ul. 3 Maja 66.

§ 4. 

Projekt Rocznego Programu Współpracy Miasta Ostrów Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na   2020 r. stanowi załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

§ 5. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta

/-/ Jerzy Bauer

Pełna treść zarządzenia z załącznikami

 

 


 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2019-10-07)
Udostępnił:
Subda Renata
(2019-10-11 11:51:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Subda Renata
(2019-10-11 11:56:56)