Zarządzenie Nr 148/2019
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 31 października 2019 r.

w sprawie wprowadzenia cennika usług Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr XL/288/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 8 listopada 2017 roku w sprawie zasad i trybu korzystania z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z nich, zarządza się co następuje:

§ 1. 

Wprowadza się cennik usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej stanowiący następujące załączniki do zarządzenia:

1. Załącznik nr 1 – Cennik usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej – Kryta Pływalnia.

2. Załącznik nr 2 – Cennik usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej – Pawilon Wielofunkcyjny i Stadion.

3. Załącznik nr 3 – Cennik usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej – Boisko/Lodowisko „OMEGA”.

4. Załącznik nr 4 – Cennik usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej – Korty.

5. Załącznik nr 5 – Cennik usług pozostałych świadczonych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej.

§ 2. 

Określenie cen nie stoi w sprzeczności z przepisami szczególnymi wynikającymi z ustaw.

§ 3. 

Traci moc zarządzenie nr 121/2019 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 28.08.2019 r. w sprawie wprowadzenia cennika usług Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej.

§ 4. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej.

§ 5. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 02.11.2019 r.

 

 

 

Burmistrz Miasta
/-/
Jerzy Bauer

 

Pełna treść zarządzenia z załącznikami

 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2019-10-31)
Udostępnił:
Patrycja Zadroga
(2019-11-06 13:34:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Patrycja Zadroga
(2019-11-06 13:46:52)