Zarządzenie Nr 167/2019
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 4 grudnia 2019 r.

w sprawie wprowadzenia bezpłatnych jednorazowych biletów wstępu na sztuczne lodowisko przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej
w związku ze współorganizacją akcji „XXIX Spotkanie ze Świętym Mikołajem”

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz § 3 pkt 4 lit. d uchwały Nr XL/288/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 8 listopada 2017 roku w sprawie zasad i trybu korzystania z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z nich, zarządza się co następuje:

§ 1. 

W związku ze współorganizacją przez MOSiR w Ostrowi Mazowieckiej i MDK w Ostrowi Mazowieckiej akcji „XXIX Spotkanie ze Świętym Mikołajem” wprowadza się bezpłatne jednorazowe bilety wstępu na sztuczne lodowisko przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej w ilości 2 500 sztuk. Bilet nie obejmuje wypożyczenia łyżew. Bilety zostaną dołączone do paczek świątecznych, które zostaną rozdane uczestnikom akcji, tj. wszystkim dzieciom w wieku do lat trzynastu zamieszkałym na terenie miasta Ostrów Mazowiecka. Bilety należy wykorzystać do końca funkcjonowania lodowiska w sezonie 2019/2020.

§ 2. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  w Ostrowi Mazowieckiej.

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 06.12.2019 r.

 

Burmistrz Miasta

/-/ Jerzy Bauer

 

 

 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2019-12-04)
Udostępnił:
Subda Renata
(2019-12-10 08:36:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Subda Renata
(2019-12-10 08:42:19)