Informacja

Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 16 marca 2020 r.

w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,  zarządzonych na dzień 10 maja  2020 r.

 

  1. Tryb zgłaszania kandydatów  na członków obwodowych komisji wyborczych, zasady powoływania tych komisji oraz wzory zgłoszeń reguluje Uchwała Nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego (M.P. poz. 267 z póź. zm. )
  2. Czynności związane z powoływaniem komisji na terenie miasta Ostrów Mazowiecka wykonują Komisarz Wyborczy w Ostrołęce I, urzędnik wyborczy oraz Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka działający w ramach obsługi urzędnika wyborczego.
  3. Kandydatem do składu komisji może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze województwa, w którym jest zgłaszana do komisji i jest wpisana do stałego rejestru wyborców jednej z gmin na obszarze tego województwa.
  4. Kandydatem do składu komisji może być osoba posiadająca prawo wybierania tj. osoba, która jest obywatelem polskim, najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat, nie jest pozbawiona  praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu, nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu. 
  5. Prawo zgłaszania kandydatów do komisji mają pełnomocnicy wyborczy lub osoby przez nich upoważnione.
  6. Wyborcy mogą samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury na członka komisji komisarzowi wyborczemu, który może powołać ich w skład komisji w przypadku jej uzupełnienia spośród wyborców, o czym mowa w art. 182 § 8b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy ( Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i poz. 1504.).
  7. Wzory zgłoszeń można uzyskać w Kancelarii Urzędu Miasta ul. 3 Maja 66 oraz Biurze Rady pok. 107 i na stronie internetowej www.bip.ostrowmaz.pl w zakładce „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  2020.” oraz na stronie internetowej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Ostrołęce pod adresem: http://ostroleka.kbw.gov.pl.
  8. Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych działających na terenie miasta Ostrów Mazowiecka przyjmowane będą w Kancelarii Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka ul. 3 Maja 66 w godz. 800 – 1600 do dnia 10 kwietnia 2020 r. włącznie.

Burmistrz Miasta

/-/ Jerzy Bauer

Załącznik

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2020-03-16)
Udostępnił:
Duda Michał
(2020-03-17 13:40:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2020-03-17 13:57:24)