Informacja

Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 9 czerwca 2020 r.

w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 1. Tryb zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, zasady powoływania tych komisji oraz wzory zgłoszeń reguluje Uchwała Nr 161/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
 2. Czynności związane z powoływaniem komisji na terenie miasta Ostrów Mazowiecka wykonują Komisarz Wyborczy w Ostrołęce I, urzędnik wyborczy oraz Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka działający w ramach obsługi urzędnika wyborczego.
 3. Kandydatem do składu komisji może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze województwa, w którym jest zgłaszana do komisji i jest wpisana do stałego rejestru wyborców jednej z gmin na obszarze tego województwa.
 4. Kandydatem do składu komisji może być osoba posiadająca prawo wybierania tj. osoba, która jest obywatelem polskim, najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat, nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu, nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.
 5. Prawo zgłaszania kandydatów do komisji ma pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego uczestniczącego w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r., tj. komitetu wyborczego utworzonego w związku z wyborami:

1) zarządzonymi na dzień 28 czerwca 2020 r.;

2) zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r., którego zawiadomienie o uczestnictwie w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w 2020 r. zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r., dokonane w trybie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego, zostało przyjęte przez Państwową Komisję Wyborczą.

 1.  Zgłoszenia kandydatów na członków komisji, dokonane przez pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych:

1) o których mowa w pkt 5.2 – zachowują ważność i nie muszą być ponawiane,

2) które zostały utworzone w związku z wyborami zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r., ale nie zawiadomiły Państwowej Komisji Wyborczej o uczestnictwie w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r., w trybie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego, lub zawiadomienie to nie zostało przyjęte przez Państwową Komisję Wyborczą – nie są uwzględniane.

 1. Wyborcy mogą samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury na członka komisji komisarzowi wyborczemu, który może powołać ich w skład komisji w przypadku jej uzupełnienia spośród wyborców, o czym mowa w art. 182 § 8b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy ( Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i poz. 1504.).
 2. Wzory zgłoszeń można uzyskać w Kancelarii Urzędu Miasta ul. 3 Maja 66 oraz Biurze Rady pok. 107 i na stronie internetowej www.bip.ostrowmaz.pl w zakładce „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020.”
 3. Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych działających na terenie miasta Ostrów Mazowiecka przyjmowane będą w Kancelarii Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka ul. 3 Maja 66 w godz. 800 – 1600 do dnia 12 czerwca 2020 r. włącznie.
 4. Zgłoszenia mogą być przesłane do Urzędu Miasta pocztą lub kurierem, z tym że o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia do Urzędu Miasta a nie data jego nadania.
 5. W przypadku trudności w osobistym doręczeniu, zgłoszenie kandydatów na członków komisji może zostać przesłane najpóźniej w terminie, o którym mowa w pkt. 9 godzinach pracy Urzędu Miasta, w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczta@ostrowmaz.pl. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy niezwłocznie przesłać do Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń). W przypadku wysłania zgłoszenia skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:

a) uwierzytelnienie kopii upoważnienia do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,

b) przekazanie oświadczenia kandydata, że wyraża zgodę na powołanie w skład wskazanej komisji, w formie skanu lub zdjęcia,

c) potwierdzenie doręczenia do Urzędu Miasta zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik urzędu gminy/miasta) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny);

Zainteresowani mogą uzyskać informacje o sposobie przyjmowania zgłoszeń pod numerami tel.: 29679-54-52, 29 679-54 -55, 29 679-54-76.

 

Burmistrz Miasta

/-/ Jerzy Bauer

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2020-06-09)
Udostępnił:
Duda Michał
(2020-06-09 11:59:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2020-06-09 12:03:19)