Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka RG-Ś.6220.1.2019 z dnia 30 lipca 2020 r. o ponownym przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z udziałem społ

Ostrów Mazowiecka,  dnia       lipca  2020 r.

BURMISTRZ MIASTA
OSTRÓW MAZOWIECKA

RG-Ś.6220.1.2019

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka, działając na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.),  zwanej dalej jako „ustawa ooś”,

podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 16.04.2019 r. na wniosek Fabryk Mebli „FORTE” S.A., ul. Biała 1, 07-300 Ostrów Mazowiecka wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kotłowni wraz z infrastrukturą w Zakładzie Fabryk Mebli FORTE S.A. przy ul. Białej w Ostrowi Mazowieckiej, w celu poprawy efektywności energetycznej Zakładu (spalania odpadów innych niż niebezpieczne w postaci odpadów płyt wiórowych, pilśniowych, MDF i HDF o kodzie 03 01 05 – trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż  wymienione w 03 01 04). Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć  mogących potencjalni oddziaływać na środowisko, dla którego  postanowieniem Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka  został nałożony obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa. Przed wydaniem decyzji Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka uzgodnił warunki realizacji przedsięwzięcia
z
Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowym Gospodarstwem Wody Polskie Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz zasięgnął opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowi Mazowieckiej. Z uwagi, że w toku prowadzonego postępowania raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko był uzupełniany przez Inwestora zachodzi konieczność ponownego przystąpienia  do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
z udziałem społeczeństwa.

Mając na uwadze powyższe Burmistrz Miasta Ostrów zawiadamia wszystkich zainteresowanych
o ponownym przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
z udziałem społeczeństwa i możliwości
zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, pok. 111, w terminie od dnia 30 lipca 2020 r.
do dnia 28 sierpnia 2020 r.,
w dniach pracy Urzędu, w godz. 8.00 - 16.00 oraz składania uwag i wniosków w tym terminie do Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres: Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia (art. 35 ww. ustawy ooś). Informacja o przeprowadzonym postępowaniu oraz o tym w jaki sposób zostały rozpatrzone uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa, zostanie zawarta w uzasadnieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do  publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Ostrów Mazowiecka, na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia.

 

Jerzy Bauer                                  

/-/                                           

Burmistrz Miasta  Ostrów Mazowiecka 


 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2020-07-30)
Udostępnił:
Rosińska Małgorzata
(2020-07-30 16:19:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Rosińska Małgorzata
(2020-07-30 16:23:42)