Miasto Ostrów Mazowiecka

ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka

Znak sprawy: RG-Z.271.18.2020                                        

Ostrów Mazowiecka, 2020-09-28

Do wszystkich Wykonawców

Ogłoszenie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Budowa dróg – ulicy Najmoły w Ostrowi Mazowieckiej na odcinku od km 0+004 do km 190 i na odcinku od km 0+190 do km 0+260 oraz ulicy KDD – 25 (na długości ok. 44 m) wraz z budową odwodnienia i przebudową kolizji z infrastrukturą na działkach o nr ew.: 1637/2, 1639/4, 1640/4, 1641/4, 1643/4, 1643/5,  1644/1, 1646/1, 1641/4, 5351/3 oraz uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie” informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Zakład Robót Budowlano-Drogowych >>DROGBUD<<        

Andrzej Pecura

ul. Rytla 2

07-300 Ostrów Mazowiecka

za cenę: 757 020,84 zł okres gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy.

Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy  Prawo zamówień publicznych

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

L.p.

 

Nazwa i adres wykonawcy

 

Cena

Okres gwarancji i rękojmi

Razem

1

Zakład Robót Budowlano-Drogowych  >>DROGBUD<<

Andrzej Pecura

ul. Rytla 2

07-300 Ostrów Mazowiecka

60,00

40,00

100,00

2

Zakład Robót Budowlano-Drogowych

Tomasz Dawidowski

ul. Bursztynowa 21

07-300 Ostrów Mazowiecka

59,85

40,00

99,85

3

Ogrody Robert Liżewski

ul. Działkowa 10,

07-300 Ostrów Mazowiecka

47,91

40,00

87,91

4

"Zakład Usług Terenowych Budowlanych i Porządkowych

MARGOT Małgorzata Szymańska w spadku"

ul. Pasaż Ursynowski 11

02-787 Warszawa

46,96

40,00

86,96

5

FIRMA DROGOWO-BUDOWLANA "AMSTONE"

PATRYCJA MIELNICKA

ul.  Prosta 8, Łazy

07-410 Ostrołęka

46,87

40,00

86,87

6

Firma Transportowo-Usługowa

Mirosław Przesmycki
ul. M.C. Skłodowskiej 3

07-320 Małkinia Górna

44,81

40,00

84,81

7

Alblu Sp. z o.o.

ul. Stanisława Witkiewicza 14/103

03-305 Warszawa,

40,17

40,00

80,17

W toku postępowania Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty oraz nie wykluczył z postępowania żadnych Wykonawców.

Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie  nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Równocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.


Zamawiający

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2020-09-28)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2020-09-28 15:50:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2021-04-12 12:43:16)