ZARZĄDZENIE NR 14/2021
BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

 

z dnia 5 lutego 2021 r.


    w sprawie powołania Komisji ds. oceny wniosków o przyznanie wyróżnienia, nagrody lub stypendium sportowego

   Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713; 1378) oraz § 8 ust. 1 uchwały nr XXVII/188/2016 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz stypendiów lub nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym oraz w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej oraz rodzaju wyróżnień i wysokości nagród pieniężnych, zarządza się co następuje:

§ 1.


   Powołuje się Komisję ds. oceny wniosków o przyznanie wyróżnienia, nagrody lub stypendium sportowego, w następującym składzie:
1. Daniel Choinka             - Przewodniczący Komisji
2. Sylwia Katarzyna Kos    - członek Komisji
3. Dorota Ambroziak         - członek Komisji

§ 2.


1. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji.
2. Prace Komisji prowadzone są, jeżeli w posiedzeniu biorą udział wszyscy jej członkowie.
3. Komisja dokona oceny merytorycznej wniosków według kryteriów zawartych w uchwale.
4. Z prac Komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
- skład Komisji,
- nazwy podmiotów składających wnioski,
- zestawienie kandydatów oraz ich osiągnięcia,
- przebieg posiedzenia Komisji.
5. Protokół podpisują członkowie Komisji biorący udział w posiedzeniu.
6. Przewodniczący Komisji przekazuje Burmistrzowi protokół z postępowania.

§ 3.


1. Komisja rozpoczyna działalność z dniem powołania i kończy z chwilą przekazania Burmistrzowi Miasta protokołu z postępowania konkursowego.
2. Za pracę w Komisji nie przysługuje wynagrodzenie.

§ 4.


    Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 5.


    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta

/-/ Jerzy Bauer

 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
Udostępnił:
Patrycja Zadroga
(2021-03-22 12:58:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Patrycja Zadroga
(2021-03-22 13:02:54)