ZARZĄDZENIE NR 155/2021

ZARZĄDZENIE NR 155/2021
BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 3 grudnia 2021 r.


w sprawie otwartego konkursu ofert na zadania realizowane w 2022 roku przez organizacje
pozarządowe na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka.


    Na podstawie art. 11 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.


    Ogłaszam otwarty konkurs ofert na zadania realizowane w 2022 roku przez organizacje pozarządowe.


§ 2.


    Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§ 3.


    Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.


    Informacja o ogłoszeniu konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Miasta Ostrów Mazowiecka, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Ostrów Mazowiecka.

§ 5.


    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta

/-/ Jerzy Bauer

 

 

Pełna treść zarządzenia wraz z załącznikami

Wzór oferty

Wytworzył:
Jerzy Bauer
Udostępnił:
Patrycja Zadroga
(2021-12-03 13:46:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Patrycja Zadroga
(2021-12-03 14:01:48)