Zarządzenie nr 142/1/2021 BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA z dnia 15 listopada 2021 r. zmieniające zarządzenie nr 58/2021 z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów z wyd

 ZARZĄDZENIE NR 142/1/2021
BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 15 listopada 2021 r.
zmieniające zarządzenie nr 58/2021 z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów z wydzielonego rachunku dla środków
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wydatków nimi finansowanych


Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1834), art. 65 ust. 11 – 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:


§ 1.


W zarządzeniu nr 58/2021 Burmistrza Miasta z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie  ustalenia planu finansowego dochodów z wydzielonego rachunku dla środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wydatków nimi finansowanych wprowadza się następujące zmiany:


1) tytuł zarządzenia otrzymuje brzmienie: „w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów z wydzielonego rachunku dla środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych”;


2) w § 1 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Ustalam plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID -19, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia”;


3) w § 1 ust.2 uchyla się;


4) załącznik do zarządzenia otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.


§ 2.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka

Jerzy Bauer

Pełna treść zarządzenia wraz z załącznikiem

 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2021-11-15)
Udostępnił:
Osińska Magdalena
(2021-12-29 10:11:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Osińska Magdalena
(2021-12-29 11:20:09)