ZARZĄDZENIE NR 88/2022 BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszk

Zarządzenie Nr 88/2022
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 21 czerwca 2022 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej

Na podstawie art. 63 ust. 14 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 oraz z 2022 r. poz. 655, poz. 1079 i poz. 1116) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1428) zarządza się, co następuje:

§ 1. 

Powołuje się Komisję Konkursową w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej w składzie:

1) Sylwia Katarzyna Kos - przedstawiciel organu prowadzącego - Przewodniczący Komisji Konkursowej,

2) Dorota Ambroziak - przedstawiciel organu prowadzącego,

3) Renata Subda - przedstawiciel organu prowadzącego,

4) Michał Giers - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

5) Marian Grzegorczyk - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

6) Jolanta Stachurska - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

7) Weronika Gumowska - przedstawiciel Rady Pedagogicznej,

8) Aneta Kacprzyk - przedstawiciel Rady Pedagogicznej,

9) Anna Domańska - przedstawiciel Rady Rodziców,

10) Karolina Felicjanczyk - przedstawiciel Rady Rodziców,

11) Krzysztof Jagielski - przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego,

12) Waldemar Pałys - przedstawiciel Komisji Międzyzakładowej MOZ Nr 1446 NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania w Ostrowi Mazowieckiej.

§ 2. 

Tryb oraz zasady pracy Komisji Konkursowej określają przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1428).

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta
/-/Jerzy Bauer

 

 

 

 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2022-06-21)
Udostępnił:
Subda Renata
(2022-06-22 10:55:39)
Ostatnio zmodyfikował: