Zarządzenie Nr 89/2022 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do cennika usług Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej

Zarządzenie Nr 89/2022
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 23 czerwca 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do cennika usług Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XL/288/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 8 listopada 2017 roku w sprawie zasad i trybu korzystania z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalenia cen i opłat za korzystanie z nich (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 10295), zarządza się co następuje:

§ 1. 

W zarządzeniu nr 168/2021 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia cennika usług Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej zmianie ulega:

1) dział I w załączniku nr 1, który otrzymuje brzmienie:

„Ceny brutto biletów wstępu na pływalnię przy ul. H. Trębickiego 10

Lp.

Rodzaj biletu wstępu

Godziny pracy

do 1600

po 1600

Stawka (zł/godz.)

Dopłata za minutę powyżej stawki (w zł)

Stawka (zł/godz.)

Dopłata za minutę powyżej stawki (w zł)

1.

Normalny – 1 godzinny

13,00

0,30

16,00

0,40

2.

Normalny – 2 godzinny

19,00

0,30

23,00

0,40

3.

Ulgowy - 1 godzinny

9,00

0,25

12,00

0,25

4.

Ulgowy  - 2 godzinny

14,00

0,25

17,00

0,25

5.

Specjalny – 1 godzinny

9,00

0,20

9,00

0,20

6.

Bilet wakacyjny – 2 godzinny

2,00

0,05

-

-

7.

Bilet promocyjny – 1 godzinny

5,00

0,10

-

-

8.

Bilet rodzinny – 2 godziny

65,00

0,60

65,00

0,60

Rodzaj karnetu wstępu

Cena brutto

9.

Karnet wstępu na basen na okaziciela - ważny 4 miesiące od doładowania. Karnet upoważnia do 15% ulgi od ceny biletu normalnego obowiązującego na pływalni. Aby odblokować niewykorzystane środki należy ponownie doładować karnet.

100,00 zł/karnet

10.

Karnet promocyjny imienny – ważny 1 miesiąc kalendarzowy, do korzystania uprawniona jest tylko osoba, na którą karnet został zakupiony. Karnet ma formę plastikowej karty. Karnet upoważnia do korzystania z:

1) Krytej Pływalni – pełny dostęp do „strefy mokrej”  – 90 minut dziennie

(1 wejście dziennie do strefy mokrej). Po upływie czasu naliczanie minutowe zgodnie z aktualnym cennikiem.

2) Zajęć z  grupy fitness (w miarę dostępności miejsc w grupach ćwiczeniowych) – 1 zajęcia dziennie.

3) Tenisa stołowego/badmintona – zajęcia w godzinach wyznaczonych harmonogramem hali przy ul. Warchalskiego – 1 wejście dziennie.

120,00 zł/karnet

 

 

 

Uwagi do tabeli:

1) Bilet ulgowy dotyczy:·osób niepełnosprawnych, emerytów i rencistów oraz zasłużonych honorowych dawców krwi za okazaniem ważnej legitymacji, dzieci powyżej 3 roku życia oraz dzieci i  młodzieży uczącej się, studentów do 25 roku życia za okazaniem ważnej legitymacji.

2) Bilet specjalny dotyczy grup zorganizowanych przez jednostki oświatowe, kluby sportowe, organizacje pozarządowe itp.

3) Bilet wakacyjny dotyczy dzieci powyżej 3 roku życia oraz dzieci i młodzieży uczącej się w szkole podstawowej lub średniej za okazaniem ważnej legitymacji. Obowiązuje od poniedziałku do piątku w okresie ferii zimowych i wakacji.

4) Bilet promocyjny dotyczy studentów do 25 roku życia za okazaniem ważnej legitymacji. Bilet dotyczy również grup zorganizowanych przez jednostki oświatowe, kluby sportowe, organizacje pozarządowe itp. Obowiązuje od poniedziałku do piątku w okresie ferii zimowych i wakacji.

5) Bilet rodzinny – jest to opłata za wejście maksymalnie 5 osób, w tym nie więcej niż 2 osoby dorosłe (rodzice, opiekunowie).

6) Do wejścia bezpłatnego na basen uprawnione są;

a) Dzieci do lat 3 pod opieką osoby dorosłej.

b) Opiekunowie osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

c) Opiekunowie dzieci niepełnosprawnych, które nie ukończyły 18 lat.

d) Weterani i weterani poszkodowani po okazaniu legitymacji.

7) Brak możliwości łączenia ulg.;

2) dział VII w załączniku nr 1, który otrzymuje brzmienie:

„Usługi świadczone na rzecz grup zorganizowanych przez Miasto Ostrów Mazowiecka i ich jednostek organizacyjnych, które wspólnie prowadzą rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług

Lp.

Rodzaj świadczonej usługi

Cena

1.

Bilet wstępu ulgowy na basen

8,00 zł/godz./osoba

Dopłata powyżej 1 godz. 0,15 zł/min.

2.

Bilet feryjny/wakacyjny na basen

2,00 zł/2 godz./osoba

Dopłata powyżej 1 godz. 0,05 zł/min.

3.

Bilet wejściowy na kręgielnię

26,00 zł/godz. – 1 tor

4.

Wypożyczenie obuwia na kręgielnię

4,00 zł/para obuwia

Uwagi do tabeli:

1) Bilet ulgowy dotyczy:·osób niepełnosprawnych za okazaniem ważnej legitymacji, dzieci powyżej 3 roku życia oraz dzieci i  młodzieży uczącej się, studentów do 25 roku życia za okazaniem ważnej legitymacji.

2) Bilet feryjny/wakacyjny dotyczy dzieci powyżej 3 roku życia oraz dzieci i młodzieży uczącej się, studentów do 25 roku życia za okazaniem ważnej legitymacji. Obowiązuje od poniedziałku do piątku w okresie ferii zimowych i wakacji do godziny 16.00..

§ 2. 

 

Określenie cen nie stoi w sprzeczności z przepisami szczególnymi wynikającymi z ustaw.

§ 3. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej.

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 27.06.2022 r.

 

 Burmistrz Miasta

/-/Jerzy Bauer

 

 

   
     

 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2022-06-23)
Udostępnił:
Subda Renata
(2022-06-28 15:44:09)
Ostatnio zmodyfikował: