Zarządzenie Nr 152/2022 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń

Zarządzenie Nr 152/2022
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 3 listopada  2022 r.

w sprawie określenia opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz § 3 pkt 1 uchwały Nr XL/288/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 8 listopada 2017 roku w sprawie zasad i trybu korzystania z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalenia cen i opłat za korzystanie z nich (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 10295), zarządza się co następuje:

§ 1. 

Ustala się cenę za dzierżawę 40 m² terenu parkingu przy Pływalni w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Trębickiego 10, za okres 4-6 listopada 2022 r. w kwocie 300,00 zł brutto na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie mobilnego kina 9D przez Pana Konrada Soj prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „LSA” Konrad Soj z siedzibą w Bulowicach ul. Św. Wojciecha 15, NIP 551-26-22-842.

§ 2. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej.

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 4.11.2022 r. do 6.11.2022 r.

 

Burmistrz Miasta

/-/Jerzy Bauer

 

 

 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2022-11-03)
Udostępnił:
Subda Renata
(2022-11-08 13:28:19)
Ostatnio zmodyfikował: