Zarządzenie Nr 166/2022 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia bezpłatnych jednorazowych biletów wstępu na lodowisko OMEGA przy Miejskim Ośrodku Sportu i

Zarządzenie Nr 166/2022
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 1 grudnia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia bezpłatnych jednorazowych biletów wstępu na lodowisko OMEGA przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz § 3 pkt 4 lit. f uchwały Nr XL/288/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 8 listopada 2017 roku w sprawie zasad i trybu korzystania z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalenia cen i opłat za korzystanie z nich (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 10295), zarządza się co następuje:

§ 1. 

W związku z organizacją przez Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej wydarzenia „XXXII Spotkanie ze Św. Mikołajem” wprowadza się bezpłatne jednorazowe godzinne bilety wstępu na lodowisko OMEGA przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej w ilości 4000 sztuk. Po godzinie naliczanie minutowe zgodnie z obowiązującym cennikiem. Bilet nie obejmuje wypożyczenia łyżew. Bilety zostaną dołączone do paczek świątecznych, które zostaną rozdane uczestnikom akcji, tj. dzieciom w wieku do lat trzynastu zamieszkującym miasto Ostrów Mazowiecka. Bilety należy wykorzystać w okresie od 19 grudnia 2022 r. do 26 lutego 2023 r. codziennie do godz. 1700.

§ 2. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej.

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta

/-/Jerzy Bauer

 

 

 

 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2022-12-01)
Udostępnił:
Subda Renata
(2022-12-07 12:48:51)
Ostatnio zmodyfikował: