ZARZĄDZENIE NR 1/2023 BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej

Zarządzenie Nr 1/2023
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 9 stycznia 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej

Na podstawie § 9 Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XIX/121/2004 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 19 października 2004 roku w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej zarządzam, co następuje:

§ 1. 

Zatwierdzam Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej.

§ 3. 

Traci moc Zarządzenie Nr 83A/2018 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej.

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta

/-/Jerzy Bauer

 

Pełna treść zarządzenia wraz z załącznikem

 

 

 

 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2023-01-09)
Udostępnił:
Subda Renata
(2023-01-27 15:26:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Subda Renata
(2023-01-27 15:28:17)