ZARZĄDZENIE NR 12/2023 BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie powołania Komisji ds. oceny wniosków o przyznanie wyróżnienia, nagrody lub stypendium sportowego

Zarządzenie Nr 12/2023
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 7 lutego 2023 r.

w sprawie powołania Komisji ds. oceny wniosków o przyznanie wyróżnienia, nagrody lub stypendium sportowego

Na podstawie § 8 ust. 1 uchwały nr XXVII/188/2016 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz stypendiów lub nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym oraz w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej oraz rodzaju wyróżnień i wysokości nagród pieniężnych zarządza się, co następuje:

§ 1. 

Powołuje się Komisję ds. oceny wniosków o przyznanie wyróżnienia, nagrody lub stypendium sportowego, w następującym składzie:

1) Wioletta Ogonowska     - Przewodniczący Komisji

2) Dorota Ambroziak        - członek Komisji

3) Małgorzata Rosińska     - członek Komisji

§ 2. 

1. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji.

2. Prace Komisji prowadzone są,  jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej trzech jej członków.

3. Komisja dokona oceny merytorycznej wniosków według kryteriów zawartych w uchwale.

4. Z prac Komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) skład Komisji,

2) nazwy podmiotów składających wnioski,

3) zestawienie kandydatów oraz ich osiągnięcia,

4) przebieg posiedzenia Komisji.

5. Protokół podpisują członkowie Komisji biorący udział w posiedzeniu.

6. Przewodniczący Komisji przekazuje Burmistrzowi protokół z postępowania.

§ 3. 

1. Komisja rozpoczyna działalność z dniem powołania i kończy z chwilą przekazania Burmistrzowi Miasta protokołu z postępowania konkursowego.

2. Za udział w pracach Komisji nie przysługuje wynagrodzenie.

§ 4. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 5. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta
 

/-/Jerzy Bauer

 

 

 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2023-02-07)
Udostępnił:
Subda Renata
(2023-02-10 13:12:27)
Ostatnio zmodyfikował: