Zarządzenie Nr 60/2023 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej

Zarządzenie Nr 60/2023
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 31 maja 2023 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej

Na podstawie art. 63 ust. 1 i 10 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1428) zarządzam, co następuje:

§ 1. 

Ogłaszam konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Zwycięstwa 2, 07-300 Ostrów Mazowiecka.

§ 2. 

Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do Zarządzenia.

§ 3. 

Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronie internetowej oraz tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka.

§ 4. 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Oświaty, Kultury i Integracji Społecznej w Urzędzie Miasta Ostrów Mazowiecka.

§ 5. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta

/-/Jerzy Bauer

Pełna treść zarządzenia wraz z załącznikiem

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2023-05-31)
Udostępnił:
Subda Renata
(2023-06-01 12:30:45)
Ostatnio zmodyfikował: