ZARZĄDZENIE NR 68/2023 BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywa

Zarządzenie Nr 68/2023
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 19 czerwca 2023 r.

w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków z budżetu Miejskiego Ośrodka Sportu     i Rekreacji w  Ostrowi Mazowieckiej, a także zasad rozliczania płatności dokonywanych przy ich wykorzystaniu

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 247 ust. 3 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 

Wprowadzam „Instrukcję korzystania ze służbowych kart płatniczych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej”, która określa zasady, sposób i tryb przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych, a także zasady rozliczania płatności dokonywanych przy ich wykorzystaniu, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia prawidłowości i gospodarności dokonywania wydatków z budżetu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 

Zobowiązuję Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej do zapozanania z Instrukcją określoną w § 1 pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej, będących użytkownikami kart płatniczych, zobowiązania ich do przestrzegania zawartych w niej zapisów oraz przyjęcia odpowiedzialności za ich stosowanie.

§ 3. 

     Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej.

§ 4. 

Nadzór na realizacją zarządzenia powierzam Głównemu Księgowemu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej.

§ 5. 

Postanowienia niniejszego zarządzenia, w zakresie użytkowania służbowych kart płatniczych przez pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej, obowiązują od dnia 1 lipca 2023 r.

§ 6. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta
 

/-/Jerzy Bauer

 

Pełna treść zarządzenia z załącznikiem

 

 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2023-06-19)
Udostępnił:
Subda Renata
(2023-06-19 13:34:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Subda Renata
(2023-06-19 13:41:24)