Zapytanie ofertowe na rozbiórkę dwóch budynków

Miasto Ostrów Mazowiecka

ul. 3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

Zaproszenie do składania ofert dot. zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 130.000 zł netto

Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie rozeznania cenowego na: Rozbiórkę dwóch budynków gospodarczych na działce nr ew. 3099/4 w miejscowości Ostrów Mazowiecka.

I. Opis przedmiotu i zakres zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest: Rozbiórka dwóch budynków gospodarczych na działce nr ew. 3099/4 w miejscowości Ostrów Mazowiecka.
 2. Budynki gospodarcze przeznaczone do rozbiórki położone są na działce nr ew. 3099/4.  Konstrukcja budynków murowana z pustaka i cegły pełnej, obiekty  posadowione na betonowych ławach fundamentowych, posiadające wrota drewniane. Budynki parterowe, niepodpiwniczone z dachem jednospadowym, konstrukcja dachu drewniana pokryta płytami azbestowo-cementowymi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w załączonej dokumentacji. Łączna kubatura budynków wynosi ok. 548m3, szerokość budynków ok. 4 m, wysokość budynków 3,40 m.
 3.  W związku z powyższym do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
  • zabezpieczenie i zapewnienie należytej ochrony terenu wykonywania prac;
  • uprzątnięcie i usunięcie z terenu wszelkich elementów budynku oraz pozostałości i innych odpadów, zdjęcie płyt azbestowo-cementowych z dachu;
  • załadunek na środki transportu i wywiezienie wszystkich odpadów z terenu wykonywania przedmiotu umowy (płyty azbestowo-cementowe zostaną przewiezione na miejsce wskazane przez Zamawiającego – na terenie Ostrowi Mazowieckiej);
  • przekazanie wszystkich odpadów podmiotowi uprawnionemu do zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z zastrzeżeniem treści następnego punktu;
  • płyty azbestowo-cementowe zostaną zagospodarowane przez Zamawiającego.
 4. Wykonawca powinien zweryfikować opis przedmiotu zamówienia i dokonać wizji lokalnej terenu rozbiórki i jego otoczenia, a także zdobyć, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty, zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy ponosi Wykonawca.
 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w załączonej dokumentacji.
 6. Przedmiot zamówienia należy wykonywać pod nadzorem: kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych.
 7. Warunki płatności: przelew 30 dni, od wpływu prawidłowo wystawionej faktury.

II. Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia: do 27.12.2023 r.

III. Warunki udziału w postępowaniu:

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego muszą dysponować osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia:

Należy wykazać minimum: 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, wpisaną do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa, posiadającą aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Dokumenty potwierdzające spełnianie powyższego warunku Wykonawca załączy do oferty.

IV. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Najniższa cena=100%.

V. Przygotowanie i złożenie oferty:

Ofertę należy złożyć pocztą elektroniczną  na formularzu oferty – załącznik nr 1 na adres: zzp@ostrowmaz.pl.

Do oferty należy dołączyć (w wersji cyfrowej):

 1. Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za świadczenie usługi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami– załącznik nr 2.
 2. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień przez osoby wskazane w Wykazie osób.

VI. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia  05.12.2023r.

VII. Kontakt z Zamawiającym:

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami jest:

 1. w zakresie merytorycznym: Pani Aneta Golanko, tel. (29)679-54-64 agolanko@ostrowmaz.pl
 2. w zakresie formalnym: Pan Michał Kazimierski, tel. (29)679-54-43, zzp@ostrowmaz.pl

Klauzule prawne:

  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Otrzymanie w toku postępowania oferty nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Zamawiającego i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy.
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego ogłoszenia (w tym zmiany terminu składania ofert) z uzasadnionych przyczyn (Wykonawca powinien regularnie sprawdzać stronę BIP i  skrzynkę poczty e-mail).
  3. Zamawiający nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Klauzula Informacyjna:

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Panu/Pani prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez Miasto Ostrów Mazowiecka jest: Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych poprzez adres e-mail: iod@ostrowmaz.pl;
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami RODO, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 4. Podanie przez Państwa danych osobowych Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy.
 5. W zakresie danych osobowych Państwa dotyczących, przysługują wam następujące prawa:
 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo sprostowania danych np. gdy są nieaktualnie lub nieprawdziwe,
 • prawo uzyskania kopii swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO,
 • prawo ograniczenia przetwarzania,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz do momentu upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
 2. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych.
 3. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania.

Załączniki:

    1. Zaproszenie do składania ofert PDF
    2. Formularz oferty (DOC, PDF)
    3. Wzór Umowy (PDF)
    4. Wykaz Osób (DOC, PDF)
    5. Dokumentacja PDF

 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2023-11-29)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2023-11-29 13:09:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2023-11-29 13:14:19)