ZARZĄDZENIE NR 141/2023 BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA z dnia 5 grudnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Rocznego Programu Współpracy Miasta Ostrów Mazowiecka z organizacja

Zarządzenie Nr 141/2023
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 5 grudnia 2023 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Rocznego Programu Współpracy Miasta Ostrów Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 r."

Na podstawie  art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688), w związku z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz Uchwały Rady Miasta Ostrów Mazowiecka nr XXXVIII/244/2010 z dnia 13 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego miasta Ostrów Mazowiecka w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządzam:

§ 1. 

Przeprowadzenie konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Miasta Ostrów Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2024 r.

§ 2. 

1. Projekt Rocznego Programu Współpracy Miasta Ostrów Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 r. stanowi załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie wyrażenia pisemnej opinii przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka.

3. Wzór formularza zgłaszania opinii stanowi załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

4. Pisemne opinie należy składać w kancelarii Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka przy
ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka lub przesłać drogą elektroniczną na adres: poczta@ostrowmaz.pl w terminie od dnia 5 grudnia 2023 roku do dnia 8 grudnia 2023 roku.

5. Projekt Rocznego Programu Współpracy Miasta Ostrów Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 r. zostanie zamieszczony:

a) na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka,

b) w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Ostrów Mazowiecka,

c) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Ostrów Mazowiecka.

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta

/-/ Jerzy Bauer

 

Pełna treść zarządzenia wraz z załącznikami

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2023-12-05)
Udostępnił:
Subda Renata
(2023-12-05 14:38:00)
Ostatnio zmodyfikował: