Zaproszenie do złożenia oferty na Konserwację oświetlenia ulicznego Miasta Ostrów Mazowiecka - DRUGI RAZ

Miasto Ostrów Mazowiecka

ul. 3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

Zaproszenie do składania ofert dot. zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 130.000 zł netto

Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie rozeznania cenowego na: Konserwację oświetlenia ulicznego Miasta Ostrów Mazowiecka od daty zawarcia umowy do 31.03.2024 r.

I. Opis przedmiotu i zakres zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie czynności polegających na konserwacji:

 •  urządzeń oświetlenia ulic krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz miejskich dróg wewnętrznych;
 • oświetlenia terenu parku przed ratuszem, podświetlenia budynku ratusza, podświetlenia Kościoła pw. NMP przy ul. 3 Maja, podświetlenia „Dębu Wolności” na parkingu przy ul. Ks. Sobotki oraz latarni na terenie Parku wokół Stawu Miejskiego

- w mieście Ostrów Mazowiecka.

Wykaz i liczbę punktów świetlnych/opraw oświetleniowych objętych konserwacją zawiera załącznik nr 1 (obecnie 2681 sztuk - ilość ta może ulec zmianie w trakcie trwania umowy o ewentualne nowe instalacje elektryczne z punktami świetlnymi/oprawami).

2. Zakres prac:

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za stan techniczny oraz bezpieczne funkcjonowanie urządzeń oświetlenia ulicznego i ponosi konsekwencje wynikające z tego tytułu, za wyjątkiem sytuacji losowych nie wynikłych z winy Wykonawcy;

2) Wykonawca zobowiązany jest do konserwacji lamp ulicznych i zegarów sterujących włączaniem i wyłączaniem oświetlenia ulicznego i jest odpowiedzialny za ich sprawne funkcjonowanie;

3) Wszystkie roboty wykonywane w ramach niniejszej umowy muszą odpowiadać "polskim normom i warunkom technicznym wykonania robót elektrycznych" w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz muszą być wykonywane w zgodności z instrukcją pracy na sieciach elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.;

4) Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia na własny koszt konieczne próby i badania sprawdzające dla wykonanych  robót, potwierdzające wymagania z norm i specyfikacji technicznych;

5) Wykonawca, w trakcie realizacji zamówienia zobowiązany jest do posiadania stałej umowy na utylizację zużytych źródeł światła z firmą posiadającą uprawnienia do prowadzenia takiej działalności oraz zezwolenie na gromadzenie  i transport materiałów niebezpiecznych.

3. Pełny opis zakresu przedmiotu zamówienia oraz obowiązki i prawa Wykonawcy zostały zawarte we wzorze Umowy (Załącznik Nr 6 do zapytania).

II. Warunki udziału w postępowaniu

1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego muszą dysponować osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia:

Zamawiający wymaga dysponowania osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami w specjalności energetycznej (sieci i urządzeń elektroenergetycznych), zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnieniami SEP D do 1 kV, PPN (prace pod napięciem).

Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im kwalifikacje zawodowe uprawniające do prac w danej specjalności nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, stosownie do przepisów ustawy Prawo budowlane oraz przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

2. Wykonawca powinien dysponować sprzętem mechanicznym do wykonania zamówienia tj. dysponować co najmniej jednym podnośnikiem z koszem.

3. Wykonawca powinien posiadać wpis do prowadzonego przez właściwego Marszałka Województwa rejestru podmiotów, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami - BDO).

Wykonawca załączy do oferty dokumenty potwierdzające spełnianie ww. warunków (określone w sekcji VI).

UWAGA: Wykonawca musi uzyskać zgodę PGE Oddział Energetyczny Wyszków na dostęp do skrzynek rozdzielczych usytuowanych w stacjach transformatorowych, będących w majątku i eksploatacji PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa Rejon Energetyczny Wyszków w celu wykonania czynności konserwacyjnych.

III. Termin wykonania zamówienia: od daty zawarcia umowy do dnia 31.03.2024 r.

IV. Warunki płatności: faktury miesięczne (przelew 30 dni, od wpływu prawidłowo wystawionej faktury).

V. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Najniższa cena=100%.

VI. Przygotowanie i złożenie oferty:

Ofertę należy złożyć pocztą elektroniczną, na formularzu ofertyzałącznik nr 2 do zapytania, na adres zzp@ostrowmaz.pl.

Do formularza należy dołączyć (w formie cyfrowej):

 1. Wykaz osób (Załącznik Nr 3)
 2. Kserokopie dokumentów (poświadczone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem Wykonawcy) potwierdzające spełnianie warunku dysponowania osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami w specjalności energetycznej (sieci i urządzeń elektroenergetycznych), uprawnieniami SEPD do 1 kV, PPN (prace pod napięciem)
 3. Wykaz narzędzi (Załącznik Nr 4)
 4. Kserokopie dokumentów (poświadczone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem Wykonawcy) potwierdzające posiadanie wpisu do prowadzonego przez właściwego Marszałka Województwa rejestru podmiotów, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami - BDO).

VII. Termin składania ofert:

Oferty należy składać na adres zzp@ostrowmaz.pl do dnia  03-01-2024r. do godz. 14.00

VIII. Kontakt z Zamawiającym:

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami jest:

 1. w zakresie merytorycznym: Pan Jan Pskiet, tel. (29) 679-54-38 jpskiet@ostrowmaz.pl,
 2. w zakresie formalnym: Pan Michał Kazimierski, tel.(29) 679-54-33, zzp@ostrowmaz.pl

Klauzule prawne:

  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Otrzymanie w toku postępowania oferty nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Zamawiającego i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy.
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego ogłoszenia (w tym zmiany terminu składania ofert) z uzasadnionych przyczyn (Wykonawca powinien regularnie sprawdzać stronę BIP lub skrzynkę poczty elektronicznej).
  3. Zamawiający nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Klauzula Informacyjna:

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Panu/Pani prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez Miasto Ostrów Mazowiecka jest: Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych poprzez adres e-mail: iod@ostrowmaz.pl;
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami RODO, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 4. Podanie przez Państwa danych osobowych Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy.
 5. W zakresie danych osobowych Państwa dotyczących, przysługują wam następujące prawa:
 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo sprostowania danych np. gdy są nieaktualnie lub nieprawdziwe,
 • prawo uzyskania kopii swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO,
 • prawo ograniczenia przetwarzania,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz do momentu upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
 2. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych.
 3. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania.

Załączniki:

Zaproszenie do składania ofert PDF

1. Wykaz punktów świetlnych (PDF)

2. Formularz Oferty (DOC, PDF)

3. Wykaz Osób (DOC, PDF)

4. Wykaz Narzędzi (DOC, PDF)

5. Wzór Umowy PDF

5a. Załącznik do umowy PDF

Załączniki do pobrania ZIP (POPR)


Ostrów Mazowiecka, 02.01.2023r.

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI ZAPROSZENIA

Zamawiający informuje o sprostowaniu treści zaproszenia i załączników do zaproszenia: Okres realizacji zamówienia: od daty zawarcia umowy do dnia 31.03.2024 r.

Wytworzył:
Michał Kazimierski
(2023-12-29)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2023-12-29 15:11:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2024-01-02 09:10:42)