Wydanie decyzji o ustaleniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości

Jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość, burmistrz miasta pobiera jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości.

            Opłata ta obowiązuje w terminie 5 lat od dnia, w którym plan miejscowy albo jego zmiana stały się obowiązujące.

  1. Burmistrz miasta ustala opłatę z tytułu wzrostu wartości, w drodze decyzji, po otrzymaniu wypisu z aktu notarialnego zbycia nieruchomości przesłanego przez notariusza sporządzającego ten akt.
  2. Właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości, której wartość wzrosła w związku z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego, przed jej zbyciem może żądać od burmistrza miasta ustalenia, w drodze decyzji, wysokości tej opłaty.

Podstawa prawna:

art. 36 ust. 4 i art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 778 z późniejszymi zmianami ).

Od dnia 19 lipca 2013 roku dla terenu całego miasta obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrów Mazowiecka zatwierdzony uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr XXXVII/159/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 18 czerwca 2013 roku poz. 6827, w którym określone są stawki procentowe służące naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości.

Wymagane dokumenty:

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu opłaty z tytułu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego wszczynane jest z urzędu w przypadku określonym w punkcie 1) lub na wniosek właściciela albo użytkownika wieczystego nieruchomości w przypadku określonym w punkcie 2).

Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Burmistrza Miasta, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Strategii, Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa,

pok. 111,

tel. 29 679 54 34.


 

Wytworzył:
Krzysztof Figiel
Udostępnił:
Pszczółkowski Radosław
(2005-11-29 12:11:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2016-08-30 12:29:53)