Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ostrow Mazowiecka