Biuro Rady

BIURO  RADY

Kierownik Biura – Izabela Rejniak

tel.: 29 679 54 76, pok. nr  107

tel.: 29 679 54 36, pok. nr 109

 Biuro Rady realizuje zadania w zakresie:

 1. prowadzenia spraw organizacyjno-administracyjnych oraz obsługi kancelaryjnej Rady, jej Komisji, Przewodniczącego Rady i Radnych;
 2. przygotowania i gromadzenia materiałów niezbędnych do pracy Rady i jej Komisji oraz zadań Przewodniczącego Rady;
 3. przygotowywania organizacyjnego sesji Rady, posiedzeń Komisji, w tym przekazywanie Radnym materiałów do tematów ujętych w porządku obrad;
 4. opracowywania projektów uchwał dotyczących funkcjonowania Rady i jej Komisji oraz zapewniania pomocy Komisjom oraz radnym w realizacji inicjatywy uchwałodawczej;
 5. protokołowania obrad sesji Rady i posiedzeń Komisji;
 6. opracowywania materiałów z sesji i przekazywania uchwał Rady właściwym organom oraz opracowywania opinii i wniosków z posiedzeń komisji oraz przekazywania ich Burmistrzowi;
 7. prowadzenia rejestru: uchwał Rady, wniosków,  interpelacji i zapytań Radnych kierowanych do Burmistrza;
 8. prowadzenia rejestru prawa miejscowego;
 9. prowadzenia spraw związanych z publikowaniem uchwał, w tym aktów prawa miejscowego;
 10. prowadzenia zbiorów informatycznych uchwał i protokołów z sesji Rady w celu zapewnienia ich dostępności w wewnętrznej sieci informatycznej Urzędu;
 11. opracowywania projektów sprawozdań, informacji i analiz z zakresu działania Rady i Komisji;
 12. organizowania i obsługi narad i spotkań zwoływanych przez Przewodniczącego Rady;
 13. udzielania pomocy Radnym w wykonywaniu ich mandatu, a także obsługa dyżurów pełnionych w Urzędzie przez: Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczących Rady oraz Radnych;
 14. umożliwiania zainteresowanym wglądu do treści uchwał Rady i protokołów z sesji;
 15. organizowania w zakresie wskazanym przez Radę konsultacji społecznych projektów uchwał oraz opracowywania wyników tych konsultacji;
 16. koordynowania prac związanych z tworzeniem aktów prawnych;
 17. prowadzenia spraw związanych z wyborami ławników sądów powszechnych;
 18. prowadzenia obsługi wyborów i referendów;
 19. prowadzenia spraw związanych z udostępnianiem informacji publicznej;
 20. prowadzenia centralnego rejestru i zbioru skarg, wniosków i petycji.

 

 

Wytworzył:
Izabela Rejniak
(2021-09-28)
Udostępnił:
Modzelewska Ania
(2003-06-28 13:14:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Brzostek Sylwia
(2021-01-28 09:53:28)