Wydział Realizacji Budżetu

Centrala: (29) 6795422 lub (29) 6795452

Dyrektor Wydziału: Wioletta Ogonowska

Tel: (29) 6795430 pokój nr 13

Księgowość

Tel: (29) 6795449 pokój nr 8

Płace

Tel: (29) 6795446 pokój nr 10

Egzekucja administracyjna, rozliczenia wewnętrzne

Tel: (29) 6795448 pokój nr 11   

Podatek od nieruchomości osób fizycznych

Tel: (29) 6795426 lub (29) 6795429 pokój nr 12

Podatek od nieruchomości osób prawnych, podatek rolny, podatek leśny, podatek akcyzowy, wieczyste użytkowanie, opłata adiacencka, podatek od środków transportowych, gospodarka odpadami-księgowość

Tel: (29) 6795447 pokój nr 12

Wydział Realizacji Budżetu realizuje powierzone zadania w ramach funkcjonujących w jego strukturze Zespołów zadaniowych:

- Zespół do spraw księgowości

- Zespół do spraw podatków i opłat lokalnych.

Wydział w zakresie realizacji budżetu prowadzi sprawy związane z gospodarką budżetową i finansową, wymiarem i poborem zobowiązań pieniężnych oraz czuwaniem nad zapewnieniem dyscypliny finansowej, a w szczególności:

1) opracowywanie projektu budżetu miasta oraz przychodów i rozchodów budżetowych,

2) ustalanie projektu szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetowych oraz wskaźników wiążących fundusz wynagrodzeń,

3) analiza planów finansowych prowadzonych przez miasto jednostek budżetowych,

4) realizacja zadań w zakresie wykonania dochodów i wydatków budżetowych oraz podejmowania działań zmierzających do ich prawidłowej realizacji,

5) inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych na rzecz poprawy efektywności wykorzystania środków budżetowych oraz pozyskiwania dodatkowych wpływów budżetowych,

6) opracowywanie projektów aktów prawnych w sprawie zmian w budżecie wprowadzonych przez RM,

7) dokonywanie okresowych ocen realizacji dochodów i wydatków budżetowych,

8) czuwanie nad prawidłową realizacją dochodów i wydatków przez podległe jednostki oraz nad zachowaniem równowagi budżetowej w budżecie miasta,

9) prowadzenie rachunkowości budżetowej i funduszy celowych,

10) sporządzanie sprawozdań i informacji z wykonania budżetu,

11) prowadzenie rachunkowości zobowiązań pieniężnych oraz podatków i opłat lokalnych w zakresie przypisów, odpisów, wpłat i zwrotów (przerachowań),

12) kontrola spłaty należności od podatków i terminowe wszczynanie postępowania zmierzającego do przymusowego ściągania należności,

13) zakładanie i prowadzenie rejestrów przypisów i odpisów,

14) obsługa finansowo - księgowa Urzędu Miasta, kompletowanie dokumentów oraz prowadzenie ewidencji księgowej,

15) współdziałanie z urzędami skarbowymi w zakresie planowania i wykonywania dochodów miasta oraz realizacji egzekucji administracyjnej zaległości podatkowych,

16) współdziałanie z ubezpieczycielami, bankami oraz innymi jednostkami, instytucjami i organizacjami w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami,

17) proponowanie wysokości stawek podatku od posiadania psów oraz pobór tego podatku,

18) pobieranie podatku od środków transportowych,

19) prowadzenie ewidencji sprzedaży do celów rozliczania podatku od towarów i usług,

20) windykacja należności budżetowych z tytułu sprzedaży mienia komunalnego, dzierżaw i usług,

21) umarzanie środków trwałych Urzędu, prowadzenie ewidencji gruntów i pozostałych środków trwałych oraz ich amortyzacja,

22) naliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych, jego ewidencjonowanie i rozliczanie, wystawianie deklaracji PIT,

23) dokonywanie wymiaru poszczególnych należności wchodzących w skład łącznego zobowiązania pieniężnego dla indywidualnych gospodarstw rolnych, założenie i prowadzenie rejestru wymiarowego dla tej grupy podatników,

24) zakładanie i prowadzenie ksiąg gospodarczych (karty gospodarstw, karty nieruchomości) oraz dokumentacji,

25) nadzór nad prawidłowością i terminowością dokonanego wymiaru podatku rolnego i leśnego pobieranego poza łącznym zobowiązaniem pieniężnym przez osoby prawne,

26) załatwianie odwołań oraz podań o ulgi, obniżki i umorzenia z tytułu zobowiązań pieniężnych od rolników, podatków i opłat lokalnych,

27) przygotowanie projektów uchwał Rady Miasta dotyczących ustalenia stawek oraz zwolnień ulg i obniżek w zakresie podatków i opłat lokalnych,

28) obsługa finansowa funduszy i innych zobowiązań wynikających z pozyskania tych środków od Unii Europejskiej.

Zespół do spraw księgowości

realizuje zadania w zakresie:

1) prowadzenie rachunkowości budżetu Gminy,

2) planowanie finansowe, w tym: przygotowanie projektu uchwały budżetowej oraz projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie, przygotowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej,

3) sporządzanie zbiorczej sprawozdawczości budżetowej na podstawie jednostkowych sprawozdań podległych jednostek i zakładów budżetowych,

4)  sporządzanie sprawozdań i informacji z wykonania budżetu gminy,

5) sporządzanie bilansów łącznych i bilansu skonsolidowanego,

6) nadzór finansowy nad gminnymi jednostkami organizacyjnymi, w szczególności poprzez udział w prowadzonych kontrolach finansowych, monitoring realizacji dochodów i wydatków, analizę składanych przez jednostki sprawozdań,

7) obsługa finansowo -księgowa Urzędu,

8) sporządzanie list płac na podstawie dokumentów kadrowych oraz ewidencji do celów podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenie społeczne,

9) wydawanie zaświadczeń o wynagrodzeniach, zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniach do celów emerytalnych oraz zaświadczeń o ubezpieczeniu,

10) prowadzenie ewidencji syntetycznej środków trwałych w celu ustalenia rocznego odpisu amortyzacji,

11) sporządzanie sprawozdań z wykonania dochodów, wydatków i wypłaconych wynagrodzeń Urzędu Miasta,

12) prowadzenie ewidencji sprzedaży i zakupów w celu rozliczenia podatków od towarów i usług VAT,

13) rozliczenie dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom zaliczanym i nie zaliczanym do sektora finansów publicznych,

14) wykonanie obowiązków w zakresie rachunkowości, określonych odrębną ustawą,

15) realizacja innych zadań wynikających z ustawy o finansach publicznych.

Zespół do spraw podatków i opłat lokalnych

realizuje zadania w zakresie:

1) ustalenie i pobór podatków i opłat – w zakresie nieprzypisanym do innych wydziałów,

2) prowadzenie rachunkowości zobowiązań pieniężnych oraz podatków i opłat lokalnych w zakresie przypisów, odpisów, wpłat i zwrotów (przerachowań),

3) kontrola spłaty należności od podatków i terminowe wszczynanie postępowania zmierzającego do przymusowego ściągania należności,

4) prowadzenie egzekucji finansowej i księgowej,

5) współdziałanie z urzędami skarbowymi w zakresie planowania i wykonywania dochodów miasta oraz realizacji egzekucji administracyjnej zaległości podatkowych,

6) windykacja należności budżetowych z tytułu sprzedaży mienia komunalnego, dzierżaw i usług,

7) prowadzenie spraw z zakresu pomocy publicznej,

8) wydanie decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego od paliwa rolniczego,

9) sprawozdawczość z zakresu podatków i opłat lokalnych oraz pomocy publicznej,

10) załatwianie odwołań od podań o ulgi, obniżki i umorzenia z tytułu zobowiązań pieniężnych, w tym, z tytułu podatków i opłat lokalnych,

11) kontrola prawidłowości ustalania wymiaru należności od osób fizycznych i prawnych stanowiących dochód gminy,

12) przygotowanie projektów uchwał dotyczących określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych,

13) wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza Miasta, w tym stała współpraca ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi i pomocniczymi Gminy w sprawach dotyczących zakresu działania Wydziału.

Wytworzył:
Wioletta Ogonowska
(2016-08-31)
Udostępnił:
Modzelewska Ania
(2003-06-28 13:18:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Brzostek Monika
(2021-10-20 08:48:47)