Kierownictwo Urzędu - Sekretarz

Sekretarz Miasta

Funkcję Sekretarza Miasta pełni Pani Sylwia Katarzyna Kos
Tel: (029) 6795421

 Zadania Sekretarza Miasta

Sekretarz Miasta zapewnia: 

1.sprawne funkcjonowanie Urzędu i właściwe warunki jego działania, a w szczególności:

      1/ organizację pracy w Urzędzie stosownie do ustaleń zawartych w Statucie Miasta i Regulaminie Organizacyjnym,
      2/ przestrzeganie dyscypliny pracy w Urzędzie,
      3/ jakość i terminowość załatwiania skarg i wniosków,
      4/ podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników Urzędu,

2.prawidłową organizację pracy biurowej w Urzędzie, a w szczególności: 
      1/ podejmowania działań na rzecz poprawy stanu technicznych środków pracy w  Urzędzie,
      2/ przestrzeganie zasad zawartych w instrukcji kancelaryjnej i jednolitym rzeczowym  wykazie akt,
      3/ prawidłowe funkcjonowanie obsługi kancelaryjnej Urzędu, obiegu dokumentów i przepływu informacji między poszczególnymi wydziałami Urzędu,
      4/ przestrzeganie tajemnicy, wynikającej z obowiązku przestrzegania przez pracowników Urzędu przepisów ustaw: o ochronie danych osobowych, o dostępie do informacji publicznej oraz o ochronie informacji niejawnych,
     5/ przestrzeganie zasad ustalonych w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu.

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2020-09-15 15:42:21)