Opiniowanie zgod.podz.nieruchomości

Zgodność proponowanego podziału z ustaleniami planu miejscowego opiniowana jest w trakcie postępowania o podział nieruchomości.

Wymagane dokumenty:

Przy wniosku o wszczęcie postępowania dotyczącego podziału działki:

  1. Wniosek o wszczęcie postępowania dotyczącego podziału działki /wniosek pdf, doc/.
  2. Załączniki do wniosku:
    1. dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości;
    2. wypis i wyrys z katastru nieruchomości;
    3. wstępny projekt podziału opracowany na kopii mapy określonej w § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości ( Dz. U. nr 268 z 2004 roku poz. 2663 ) oraz zawierający elementy określone w § 3 ust. 2 powołanego rozporządzenia, z wyjątkiem podziałów, o których mowa w art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Opłaty:

Nie podlega opłacie skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów:

Kancelaria Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka – pok. 1.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

  • do 30 dni od daty złożenia wniosku, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy,
  • wydanie w formie postanowienia opinii o zgodności zaproponowanego podziału z ustaleniami planu miejscowego.

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Strategii, Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa,

pok. 111,

tel. 29 679 54 34.

Tryb odwoławczy:

Zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Burmistrza Miasta, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Podstawa prawna:

art. 93 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm. )

Wytworzył:
Krzysztof Figiel
Udostępnił:
Pszczółkowski Radosław
(2004-01-27 09:17:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2016-08-30 12:16:24)