☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Herb Miasto Ostrów Mazowiecka

Czwartek 18.07.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 54/2011
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 16 czerwca 2011 roku
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na zadania realizowane w 2011 w ramach Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Na podstawie artykułu 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) , art. 11 ust. 2 w związku z art. 15 ust.1 i 2 ,art.16 oraz art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz.U. Nr 96, poz.873 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1

Przyznaje dotacje organizacjom pozarządowym na realizacje zadań publicznych w 2011 roku z zakresu:
1. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób:
a) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
- nazwa zadania: „ Weekendowy wyjazd socjoterapeutyczny do Integracyjnego Centrum Opieki Krajowego Komitetu Wychowania Resocjalizującego w Serocku dla dzieci i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej w terenu miasta”
- kwota dotacji – 3 456 zł
b) Gminno Miejskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „ Rodzina”
- nazwa zadania – „Andrzejkowo- mikołajkowe spotkanie z dziećmi”
- kwota dofinansowania -7000 zł
2. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
a) Ostrowski Klub Karate KYOKUSHINKAI
- nazwa zadania: „Letni obóz Ostrowskiego Klubu Karate „ Waszeta 2011”
- kwota dotacji: 4 696,40zł
b) Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Przystań”
- nazwa zadania: „Bieg Integracyjny”
- kwota dotacji: 3000zł
c) Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Iskierka”
-nazwa zadania: „Sport na wózkach”
- kwota dotacji: 5000zł
3. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
a) Ostrowskie Towarzystwo Inicjatyw Kulturalno Oświatowych „OTIKO”
- nazwa zadania: „Rozwojowe warsztaty artystyczne”
- kwota dotacji: 10 000zł
4.Ochrony i promocji zdrowia
a) Chrześcijańska Służba Charytatywna
- nazwa zadania: „Poznaj osiem zasad zdrowia”
- kwota dotacji: 2000zł


§ 2


Wykonanie zarządzenia polega na:
1. Przygotowaniu umowy dotacyjnej
2. Kontroli wykonania dotowanego zadania przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
3. Rozliczenie zawartej umowy


§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miasta Ostrów MazowieckaBurmistrz /-/
Władysław Krzyżanowski

Wytworzył:
Władysław Krzyżanowski
Udostępnił:
Michał Duda
(2011-06-16 15:03:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Michał Duda
(2011-06-16 15:09:07)
 
 
ilość odwiedzin: 4961664

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X