☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Herb Miasto Ostrów Mazowiecka

Poniedziałek 17.06.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie Burmistrza Miasta w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku przez organizacje pozarządowe.

 Zarządzenie nr 15 /2012
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 29 marca 2012 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania realizowane w 2012 roku przez organizacje pozarządowe.
 

 Na podstawie art. 11, 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz.1536 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na zadania realizowane w 2012 roku przez organizacje pozarządowe, poprzez zlecenie w formie wsparcia/ powierzenia zadania z zakresu:

Zadanie nr 1. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

- środki finansowe przeznaczone na realizację tego zadania

wynoszą 12 000zł

Zadanie nr 2. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób.

- środki finansowe przeznaczone na realizację tego zadania

wynoszą 18 000zł

Zadanie Nr 3. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

- środki finansowe przeznaczone na realizacje tego zadania

wynoszą 15 000zł

Zadanie nr 4. Ochrony i promocji zdrowia.

- środki finansowe przeznaczone na realizacje tego zadania

wynoszą 5 000zł

 
§2

2.Kwoty, o których mowa w §1 mogą ulec zmniejszeniu w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu konkursu.

 
 
 
§3

Zasady przyznawania dotacji :

1) Zasady przyznawania dotacji na realizację w/w zadania określone zostały na podstawie przepisów:

- ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.),

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.),

- uchwały nr XII/83/2011 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 22 listopada 2011 roku w sprawie Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012.

2) Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

3) Zadanie powinno być przedmiotem działalności statutowej podmiotu ubiegającego się o dotację.

4) Przyznana dotacja zostanie przekazana na podany w ofercie rachunek bankowy.

5) Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania zadania reguluje umowa pomiędzy Burmistrzem Miasta Ostrów Mazowiecka a oferentem, zawarta w formie pisemnej.

6) Burmistrz Miasta może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie podpisania z nim umowy lub cofnąć dotację, w przypadku, gdy:

a) rzeczywisty zakres zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie;

b) podmiot lub jego reprezentanci utracili zdolność do czynności prawnych;

c) zostały ujawnione, nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta;

d) podmiot nie dysponuje rachunkiem bankowym dla przyjęcia dotacji.

7) W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez Burmistrza Miasta z wyżej wymienionych przyczyn, Burmistrz może zarezerwowane środki przeznaczyć na zadanie realizowane przez inny podmiot wyłoniony w drodze dodatkowego konkursu lub na realizację zadania w innym trybie, przewidzianym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

8) Organizacja może złożyć tylko jedną ofertę na wybrane zadanie w ramach Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

9) Złożona oferta musi być zgodna z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz.U. z 2011r. Nr 6, poz. 25).

10) Z dotacji mogą być pokrywane wyłącznie wydatki bezpośrednio związane z realizacją zadania.

11) W przypadku gdy organizacja otrzyma dotację w wysokości niższej niż wnioskowana, realizator zadania musi dokonać uzgodnień, których celem będzie doprecyzowanie warunków i zakresu realizacji zadania lub odstępuje od jego realizacji.

§4

1.Zadanie, o którym mowa w § 1 winno być zrealizowane do 30 listopada 2012 roku z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.

2. Szczegółowy termin i warunki realizacji zadania zostaną określone każdorazowo w wiążącej strony umowie.

§5

1. Kompletne oferty dotyczące realizacji zadania należy składać w nieprzekraczalnym terminie od dnia 29.03.2012r. do 19.04.2012r. w godzinach od 8.00 do 16.00 w kancelarii Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka ( pokój nr 6).

2. Do oferty należy dołączyć:

- kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.

3.Oferty należy składać na drukach zgodnych z Załącznikiem Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011r., Nr 6, poz. 25).

4. Wzór oferty jest dostępny na stronie internetowej Urzędu www.bipostrowmaz.pl w zakładce organizacje pozarządowe.

5. Oferty złożone na innych drukach niż wskazane w pkt. 3, niekompletne lub złożone po terminie będą odrzucone z przyczyn formalnych.

§6

1. Konkurs rozstrzyga powołana przez Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka Komisja Konkursowa, która dokonuje wyboru oferty najlepiej służącej realizacji zadania w terminie do 27.04.2012r

2. Przy wyborze oferty zostanie dokonana ocena:

- formalna, polegająca na sprawdzeniu podstawowych wymogów oferty i oferenta określonych w ogłoszeniu.

- możliwości realizacji zadania przez oferenta, przy uwzględnieniu doświadczenia podmiotu w realizacji tego zadania, realności jego wykonania oraz zasobów ludzkich i bazy materialnej;

- przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego pod kątem ich celowości, oszczędności oraz efektywności wykonania;

- udział środków własnych oraz innych źródeł finansowania;

- zgodności tematyki i zakresu wniosku z celami statutowymi wnioskodawcy;

- wkład rzeczowy, osobowy w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;

- ocena realizacji zleconych zadań w latach poprzednich, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

§ 7

Informacja o zrealizowanych zadaniach publicznych w roku ogłoszenia konkursu i w roku poprzednim:

W roku 2011 zadania publiczne zostały zrealizowane na kwotę 45 104,90 złotych i przekazane w formie dotacji organizacjom pozarządowym.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
 /-/ Władysław Krzyżanowski

Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka

 

Pliki do pobrania:

Wzór oferty

Rozporządzenie MPiPS z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania

Wytworzył:
(2012-03-29)
Udostępnił:
Michał Duda
(2012-03-29 12:58:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Michał Duda
(2012-04-02 08:11:54)
 
 
ilość odwiedzin: 4891839

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X