☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Herb Miasto Ostrów Mazowiecka

Poniedziałek 17.06.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie nr 65 /2013

Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 19 sierpnia  2013 roku

w sprawie ogłoszenia  otwartego konkursu ofert na zadania realizowane w 2013 roku przez organizacje pozarządowe.

 Na podstawie art. 11, 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i  wolontariacie ( Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz.1536 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

 

Ogłaszam   otwarty konkurs ofert na zadania realizowane w 2013 roku przez organizacje pozarządowe, poprzez zlecenie  w formie wsparcia/ powierzenia  zadania z zakresu:

 

Nazwa zadania

Wysokość dotacji

Wspieranie i upowszechnianie kultury, kultury fizycznej i sportu

10 000 zł

 

§ 2

 

ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI.

1) Zasady przyznawania dotacji na realizację w/w zadania określone zostały na podstawie przepisów:

- ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.),

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240              ze zm.),

- uchwały nr XL/162/2013 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka  z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013.

2) Złożenie oferty nie jest  równoznaczne z przyznaniem dotacji.

3) Zadanie powinno być przedmiotem działalności statutowej podmiotu ubiegającego się o dotację.

4) Przyznana dotacja zostanie przekazana na podany w ofercie rachunek bankowy.

5) Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania zadania reguluje umowa pomiędzy Burmistrzem Miasta Ostrów Mazowiecka a oferentem, zawarta w formie pisemnej.

6) Burmistrz Miasta może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie podpisania z nim umowy lub cofnąć dotację, w przypadku, gdy:

a)  rzeczywisty zakres zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie;

b)  podmiot lub jego reprezentanci utracili zdolność do czynności prawnych;

c) zostały ujawnione, nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną  lub finansową oferenta;

d) podmiot nie dysponuje rachunkiem bankowym dla przyjęcia dotacji.

7) W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez Burmistrza Miasta z wyżej wymienionych przyczyn, Burmistrz może zarezerwowane środki przeznaczyć na zadanie realizowane przez inny podmiot wyłoniony w drodze dodatkowego konkursu  lub na realizację zadania w innym trybie, przewidzianym w ustawie o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie.

8) Organizacja może złożyć tylko jedną ofertę na wybrane zadanie w ramach Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

9) Złożona oferta musi być zgodna z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz.U. z 2011r. Nr 6, poz. 25 ze zm).

10) Z dotacji mogą być pokrywane wyłącznie wydatki bezpośrednio związane z  realizacją zadania.

11) W przypadku gdy organizacja otrzyma dotację w wysokości niższej niż wnioskowana, realizator zadania musi dokonać uzgodnień, których celem będzie doprecyzowanie warunków i zakresu realizacji zadania lub odstępuje od jego realizacji.

12) Środki pochodzące z dotacji nie mogą być wykorzystane na:

1) wydatki inwestycyjne (w tym zakup sprzętu powyżej kwoty 3,5 tys. zł);

2) zakup gruntów;

3) działalność gospodarczą;

4) działalność polityczną i religijną;

5) świadczenia socjalne, nagrody i premie dla pracowników;

6) wydatki na realizację zadania nie dotyczące okresu obowiązywania umowy,

w szczególności na pokrycie zobowiązań.

 

§ 3

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA.

1. Zadanie, o którym mowa w § 1 winno być zrealizowane do 30 listopada 2013 roku  z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami    i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.

2. Szczegółowy termin i warunki realizacji zadania zostaną określone każdorazowo w wiążącej strony umowie.

 

§ 4

 

WYMAGANA DOKUMENTACJA.

1. Dokumenty podstawowe, które należy złożyć:

a) Dokładnie, kompletnie i czytelnie wypełniony formularz oferty o dotację, podpisany przez

osoby upoważnione (wymagane są podpisy wszystkich osób wymienionych i uprawnionych do reprezentacji podmiotu w trybie wskazanym w KRS lub dokumencie określającym status prawny podmiotu) – wersja papierowa.

b) Odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego, lub - w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania- dokument poświadczający status prawny podmiotu ze wskazaniem sposobu reprezentacji oraz osób aktualnie upoważnionych do reprezentowanie podmiotu (odpis musi być zgodny  z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany).

c) W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów).

d) Statut organizacji.

e) Sprawozdanie merytoryczne oraz finansowe za rok 2012.

2. Do oferty mogą być dołączone inne załączniki, w tym rekomendacje i opinie o oferencie lub o realizowanych przez niego projektach- załącznik fakultatywny.

 

§ 5

 

TERMIN I WARUNKI SKŁADANIA OFERTY.

1.Kompletne oferty dotyczące realizacji zadania należy składać w nieprzekraczalnym terminie od dnia 20.08.2013r. do 10.09.2013r. w godzinach od 8.00 do 16.00 w kancelarii Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka lub za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta).

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, w miejscu i czasie określonym w ogłoszeniu. Koperta powinna być opisana z oznaczeniem nazwy i adresu podmiotu składającego ofertę oraz nazwę zadania określonego w ogłoszeniu o konkursie.

Pouczenie:

1) Wszystkie strony oferty powinny być ze sobą połączone (np. zszyte) i ponumerowane;

2) Wszystkie strony poszczególnych załączników do oferty powinny być ze sobą połączone (np. zszyte)

i ponumerowane;

3) Na ostatniej stronie oferty(w wyznaczonym miejscu) należy dokładnie wpisać wszystkie załączniki;

4) Oferty nie podlegają uzupełnieniu ani korekcie.

Wzór oferty jest  dostępny na stronie internetowej Urzędu www.bipostrowmaz.pl   w zakładce organizacje pozarządowe, stanowiącej jednocześnie załącznik do niniejszego zarządzenia. 

Oferta, która wpłynie po terminie wskazanym w § 5 pkt 1 nie będzie objętą procedurą konkursową.

 

§ 6

 

TERMIN I TRYB WYBORU OFERTY.

1. Konkurs rozstrzyga Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka po uzyskaniu opinii Komisji Konkursowej, która dokona wyboru ofert najlepiej służących realizacji zadań, w terminie do 06.05.2013r.

 Kryteria wyboru ofert:

1. Kryteria formalne:

1) ocena, czy podmiot składający ofertę jest uprawniony do jej złożenia na podstawie ustawy;

2) ocena terminowości złożenia oferty zgodnie z ogłoszeniem;

3) ocena kompletności załączonej dokumentacji, o której mowa w niniejszym ogłoszeniu.

2. Kryteria merytoryczne:

1) kryteria merytoryczne:

a) możliwość realizacji zadania przez oferenta,

b) prawidłowość kalkulacji kosztów,

c) proponowana jakość wykonania zadania,

d) kwalifikacje kadry,

e) spójność kosztorysu z zakresem merytorycznym działań,

f) współfinansowanie realizacji zadania ze źródeł innych niż dotacja;

g) wkład oferenta w realizację zadania, w tym m.in. wkład wolontarystyczny, praca

społeczna członków,

h) analiza i ocena realizacji zadań zleconych oferentowi w latach poprzednich, jeżeli

dotyczy.

 

§  7

 

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W ROKU OGŁOSZENIA KONKURSU I W ROKU POPRZEDNIM.

W roku 2012 zadania publiczne zostały zrealizowane na kwotę 48 500 złotych  i przekazane w formie dotacji organizacjom pozarządowym.

 

§ 8

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wytworzył:
Władysław Krzyżanowski
(2013-08-20)
Udostępnił:
Artur Kołodziej
(2013-08-20 17:23:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Artur Kołodziej
(2013-08-21 14:38:29)
 
 
ilość odwiedzin: 4891804

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X